top of page

The Significance of Winter Solstice/ Zimný Slnovrat


Takýto cairn si môžte postaviť rovno v záhrade

Ježiško, Betlehem, traja králi. To sú tradície, ktoré sa spájajú s kresťanskými Vianocami. Ale viete, že Vianoce majú korene oveľa hlbšie v histórii ľudstva, a takmer všetky tradície prebralo kresťanstvo v snahe obrátiť "neveriacich"?


Návrat svetla po zimnom slnovrate (zo slova sol = slnko a stare = zastať), pripadajúceho na 25. (juliánsky kalendár) a neskôr 21.decembra (gregoriánsky kalendár), oslavovali ľudia odnepamäti. Slnko totiž bolo zdrojom obživy pre ľudí i zvieratá, a jeho ubúdajúca moc a predlžujúce sa noci naháňali pravekým ľuďom strach. Preto sa ho všetkými možnými prostriedkami pokúšali privolať späť, a to najmä zapaľovaním ohňov, takých typických pre zimný slnovrat. Vianočné poleno malo horieť dvanásť dní, nesmelo však dohorieť úplne - vždy sa z neho odložil uhlík, z ktorého sa zapálilo to budúcoročné.


Egypťania v tomto čase oslavovali narodenie boha Horusa, syna Osirisa, a Gréci narodenie bohyne Demeter.


Rimania zas oslavovali narodenie Mitru, boha s perzskými koreňmi, ktorý prináša svetlo. Oslavovali tiež saturnálie, sviatky obžerstva a pitiek, kedy sa zotieral rozdiel medzi bohatými a chudobnými, boháči dokonca žobrákov obsluhovali pri stole, a nechýbali ani bláznivé zábavy a obdarovávanie sa sviečkami či koláčmi.


Každý rok si nad dvere vešiame imelo

Germánske národy oslavovali tzv.Yule. Boh Ódin sa vždy počas zimného slnovratu podujal so svojou tlupou bojovníkov na divokú jazdu na svojom osemnohom koni, aby odmenil mužov dobrého srdca a potrestal tých zlých. Mŕtvi i živí tak oslavovali pri jednom stole.


Počas boja proti pohanom sa kresťanskí potentáti dohodli, že namiesto zrušenia sviatkov si ich jednoducho prispôsobia. Kristus predstavoval narodenie svetla a svätá rodina vysnívaný ideál, akýsi archetyp milujúcej rodiny, žijúcej v pokore a poslušnosti. Traja králi predstavujú tri štádiá života človeka (starec Melchior, bradatý Baltazár a mladý Gašpar) a ich dary zlato, kadidlo a myrha majú svoju vlastnú symboliku (zlato pre kráľa, kadidlo božský pôvod a myrha znamenie, že musí zomrieť).


V súčasnosti sa znova začínajú oživovať starodávne zvyky ako zapaľovanie ohňov, rituály pri východe slnka či stavanie tzv.cairn (kamenné zoskupenia, ako na obrázku hore). Zároveň sa treba pozastaviť a zhodnotiť minulý rok. Čokoľvek sa udialo, vedzte, že znovuzrodeniu predchádza temno a smrť. Koleso sa točí ďaľej.


The Significance of Winter Solstice


Baby Jesus, Bethlehem, three kings. These are the traditions that are associated with the Christian Christmas. But do you know that Christmas has its roots much deeper in human history, and almost all traditions were taken over by Christianity in an attempt to convert pagans?


People have been celebrating the return of light after the winter solstice (from the word sol = sun and stare = stand), falling on December 25 (Julian calendar) and later December 21 (Gregorian calendar). The sun was the source of sustenance for both humans and animals, and its waning power and lengthening nights made prehistoric people afraid. Therefore, they tried to call him back by all possible means, especially by lighting fires, so typical for the winter solstice. The solstice log was supposed to burn for twelve days, but it was not allowed to burn completely - left over carbon ignited the next year's log.


At this time, the Egyptians celebrated the birth of the god Horus, the son of Osiris, and the Greeks the birth of the goddess Demeter. The Romans celebrated the birth of Mithras, a god with Persian roots who brings light. They also celebrated Saturnalia, feasts of gluttony and drinking, when the difference between the rich and the poor was erased, the rich even served beggars at table, and there were also crazy parties and giving gifts of candles and cakes.


The Germanic peoples celebrated the so-called Yule. During the winter solstice, the god Odin always went on a wild ride with his band of warriors on his eight-legged horse to reward the good-hearted and punish the bad. The dead and the living thus celebrated at one table.


During the war against pagans, the Christian potentates agreed that instead of abolishing the holidays, they would simply adapt them. Christ represented the birth of light and the holy family a dream ideal, a kind of archetype of a loving family living in humility and obedience. The three kings represent the three stages of human life (the old Melchior, the bearded Balthasar and the young Caspar) and their gifts of gold, frankincense and myrrh have their own symbolism (gold for the king, frankincense divine origin and myrrh a sign that he must die).


Nowadays, ancient customs such as lighting fires, rituals at sunrise or building so-called cairns (groups of stones, as in the picture above) are starting to revive again. At the same time, it is necessary to pause and evaluate the past year. Whatever happened, know that darkness and death precede rebirth. The wheel keeps turning.

77 views0 comments

Comments


bottom of page