top of page

What's the Buzz about Bees?/ Včely
Scroll down for the English version of this article


Odkedy sme pred piatimi rokmi kúpili našu farmu, snívala som o včelích úľoch. Nedávno sa nám splnil sen tým najneočakávanejším spôsobom. V jedno popoludnie nám niekto zaklopal na dvere a spýtal sa nás, či by sme neboli ochotní nainštalovať úľ na náš pozemok. Cítime sa poctení, keď nás o to požiadali, pretože, ako vysvetlil včelár, v dnešnej dobe je čoraz ťažšie nájsť vhodné priestory na chov včiel. Včely nemajú rady solárne panely, stĺpy 4G/5G, znečistenie a oceňujú stromy, lesy a divoké lúky.


Včely a ľudia spolu prežili veľa. Od paleolitu ľudia známi ako lovci medu liezli na stromy, aby zbierali toto tekuté zlato. Egypťania používali med ako liek a považovali ho za dar od bohov. Gréci a Rimania ctili med tiež. Ale aké dôležité sú dnes včely v poľnohospodárstve?


Dá sa namietať, že viac ako polovica celosvetovo pestovaných potravín nevyžaduje opeľovanie. Pšenica, ryža a kukurica nevyžadujú žiadnu pomoc od včiel. Buď sa samoopeľujú, alebo im pomáha vietor. Ak by včely zmizli, ľudia by pravdepodobne nevyhynuli. Naša strava by tým však nesmierne utrpela. Mali by sme menšiu rozmanitosť a cena niektorých produktov by raketovo vzrástla. Mandľové stromy musia byť opelené včelami a vo veľmi krátkom čase. Takže bez včiel by mandle jednoducho neexistovali. Jablká, avokádo, cibuľa, čučoriedky a brusnice sa pri opeľovaní vo veľkej miere spoliehajú na včely. Takže bez včiel by ľudstvo prežilo, ale naše jedlá by sa stali nudnými.


Od druhej svetovej vojny vymrela polovica populácie včiel v Spojených štátoch. Včely umierajú aj v iných krajinách. Od roku 1985 uhynulo len v Európe 25 % populácie včiel. Včely sú v skutočnosti indikátorom kvality životného prostredia, takže keď včely umierajú, niečo v prostredí nefunguje. Mnoho farmárov musí dovážať včely z iných krajín a úle sa často prepravujú z Austrálie do USA.


Prečo teda včely vymierajú?


Aj keď výskum pokračuje, je čoraz jasnejšie, že včely umierajú kvôli pesticídom, konkrétnejšie takzvaným neonikotinoidným pesticídom vyrábaným spoločnosťami ako Syngenta, BASF a Bayer. Včely sú im vystavené viacerými cestami, vrátane samotnej rastliny, vzduchu (prach z postreku) a čo je ešte dôležitejšie, pôdy a vody. V skutočnosti bolo preukázané, že neonikotinoidné pesticídy poškodzujú mnohé základné ekologické funkcie.


Čo môžete urobiť pre záchranu včiel


1. Podporovať ekologické poľnohospodárstvo. Nakupujte bio ovocie a zeleninu vždy, keď je to možné, alebo si vypestujte vlastnú bez použitia pesticídov.


2. Nájdite svojho miestneho včelára a kúpte si miestny med. Nákup bio medu je zložitý – včela môže lietať 3 km od úľa, takže med možno nazvať bio iba vtedy, ak vo vzdialenosti 3 km od úľa nie je konvenčné poľnohospodárske pole. Ak kupujete med v obchode, skontrolujte štítok. Často sa ako med predáva laktózový sirup alebo kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy z Číny. Majte na pamäti – pravý med nie je lacný!


What's the Buzz about Bees?


Since we bought our farm five years ago, I've been dreaming of having bee hives. Recently, our dream came true in the most unexpected way. One afternoon, someone knocked on our door and asked us if we would be willing to install a bee hive on our property. We feel blessed to be asked because, as the bee keeper explained, it is more and more difficult to find appropriate spaces for bee keeping nowadays. Bees dislike solar panels, 4G/5G pillars, pollution, and appreciate trees and forests and wild meadows.


Bees and humans went through a lot together. Since paleolithic times, people known as honey hunters climbed trees to harvest this liquid gold. Egyptians used honey as medicine and regarded it as a gift from Gods. Greeks and Romans honored honey as well. But how important are bees in farming today?

 

One can argue that more than a half of food grown worldwide does not require animal pollination. Wheat, rice, and corn require no help from bees. They either self-pollinate or get help from the wind. If honeybees would disappear, humans would probably not go extinct. However, our diets would suffer tremendously. We would have less variety, and the cost of some products would skyrocket. Almond trees must be pollinized by bees and during very short period of time. So without bees almonds simply wouldn’t exist. Apples, avocados, onions, blueberries and cranberries rely heavily on bees for pollination. So without bees, humanity would survive, but our meals would become dull.

 

From the World War II, half of the bee population died in United States. Bees are dying in other countries as well. Since 1985, 25 % of bee population has died in Europe alone. As a matter of fact, bees are an indicator of environmental quality, so when bees are dying, something in the environment doesn't work. Many farmers must import bees from other countries and hives are often transported from Australia to US.

 So why are the bees dying?

 

Even if the research continues, it becomes more and more clear, that bees are dying due to pesticides, more concretely the so called neonicotinoid pesticides produced by companies as Syngenta, BASF and Bayer. Bees are exposed to them via multiple pathways, including through the plant itself, air (dust from spraying) and even more importantly soil and water. In fact, neonicotinoid pesticides have been proven to impair many essential eco-functions.

 

What can YOU do to save bees

 

1. Support ecological farming. Buy organic fruit and vegetables whenever possible or grow your own without using pesticides.

 

2. Find your local beekeeper and buy local honey. Buying organic honey is tricky - bee can fly 3 km from a hive so only if there is no conventional farming field in a 3 km distance from the hive, honey can be called organic. If you buy honey in a store, check the label. Often, lactose syrup or high fructose corn syrup from China is sold as honey. Bear in mind - real honey is not cheap and health does not have a price.

 

3. If you have a garden, grow some bee loving plants such as crocus, hyacinth, borage, calendula, cosmos, Echinacea or leave a part of your lawn uncut.


4. Adopt a bee hive. Bee keepers are constantly looking for spaces suitable for bee hives.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page