top of page

Holidays at La Fare/ Vianoce na La Fare

Updated: Dec 17, 2023

Vianoce na La Fare sú znôškou všakovakých zvykov - slovenských, provensálskych i nemeckých. Pálime vianočné poleno, hlavný cukrár, alias manžel, pripravuje Buche de Noel, oslavuje sa zimný slnovrat, Yule, Vianoce, príchod svetla, jednoducho, dôvod na oslavu sa vždy nájde. Rozvoniava tu varené víno, na stole je kapustnica i morka, trinásť provensálskych dezertov, a vždy je tu veľa kriku a veľa jedla.

Oslavovať sa začína hneď po Halloweene (Samhain), keď deti vytiahnu zaprášené škatule s vianočnými ozdobami, a za hundrania môjho manžela vyvesujú po celom dome tie najnevkusnejšie ozdoby z dna krabice ako prvé. Ja s nadšením hltám všetky vianočné vydania Marie Claire, a po lese zásadne chodím so záhradníckymi nožnicami ako vystrihnutá z filmu Vianočné prázdniny z roku 89. Dom je vyvoňaný všetkým, čo len trochu pripomína Vianoce, a každý piatkový večer tu rozvoniava varené víno pri stopäťdesiatom opakovaní filmu The Holiday.


20. decembra večer, v predvečer zimného slnovratu, háďžeme do kozuba vianočné poleno. Pije sa Wassail - dávny nápoj z jablčného muštu, korenín a cranberry džúsu.Ja som Mikuláš, Ježiško a vianočný škriatok v jednej osobe, manžel Krampus. Ten totiž Vianoce nemá v láske (traumatické udalosti spojené s kaprom plávajúcim vo vani tri dni bez možnosti sa osprchovať).


Opuletná večera, pozostávajúca z kapustnice, domácej paštéty, morky a vianočného polena, je znôškou rôznych zvykov. Keďže sa nám za celé roky nepodarilo presvedčiť najstaršiu dcéru, aby sa nadchla pre zemiakový šalát a rybu, zmenili sme menu. Máme trinásť provensálskych dezertov (kombinácia rôznych druhov sušeného ovocia, plneného marcipánom, koláčikov calissons a provensálsky nugát), vianočné poleno, alias Buche de Noel a medovníky. Niekedy sa pridá aj vianočný puding, ktorý za veľkej slávy flambujeme, a raw štedrák.

Podávať trinásť dezertov je starou vianočnou tradíciou v Provensálsku. Podávajú sa po štedrovečernej večeri a číslo 13 tradične predstavuje Ježiša a jeho dvanástich apoštolov. Každý hosť musí zjesť všetkých trinásť, aby si zaručil šťastie v nasledujúcom roku.


 • Amandes (mandle) sú jedným zo „štyroch žobrákov“ reprezentujúcich mníšsky rád karmelitánov

 • Figues Séchées (Sušené figy) sú ďalšou zo „Štyroch žobrákov“ a predstavujú mníšsky rád františkánov.

 • Raisins Secs (Raisins) sú tiež súčasťou „Štyroch žobrákov“ a predstavujú mníšsky rád dominikánov.

 • Noix ou Noisettes (vlašské alebo lieskové orechy) sú poslednými zo „štyroch žobrákov“ a predstavujú mníšsky rád Augustínov.

 • Nougat Blanc (Biely nugát) predstavuje dobro a zimný slnovrat, dlhé svetlé dni...

 • Nougat Noir (Čierny nugát) ... predstavuje dlhých temných dní, reprezentovaných čiernym nugátom, ktorý tiež ilustruje zlo

 • Calissons (Calissons) sú mandľové a melónové cukríky z Aix-en-Provence

 • Fruit Frais (čerstvé ovocie) môžu byť pomaranče, hrušky, jablká alebo klementínky z Korziky

 • Pâte de Coing (pasta z dulí)

 • Dattes (datle) symbolizujú príchod Krista z Blízkeho východu. Niektorí ľudia hovoria, že na kôstkach musíte nájsť písmeno „o“, čo je zrejme to, čo Mária alebo Ježiško zvolali pri pohľade na ovocie.

 • Chocolat (Čokoláda) sa pridáva v závislosti od regiónu. Radi máme čokoládové olivy, čo sú mandle v čokoláde v tvare olív!

 • Pâtes de Fruits (Kandizované ovocie)

 • Navettes sú sušienky s príchuťou pomarančových kvetov, ktoré pochádzajú z regiónu Marseille

 • Pompe à l’Huile je sladký chlieb vyrobený z olivového oleja s príchuťou pomarančových kvetov. Tvrdí sa, že recept je starý ako mesto Marseille. Trhajte ju, na znak poslednej večera (nikdy nekrájajte nožom).Po večeri sa vybaľujú darčeky za častých ooooo a wooow a potom popíjame, jeme, jedoducho, ako sa na sviatky patrí.
Krásne Vianoce, Yule, alebo čokoľvek oslavujete!

=============================================================Holidays at La Fare is a combination of different customs - Slovak, Provençal, ancient and German. We burn the Christmas log, the chef a.k.a the husband, prepares the 'Buche de Noel', we celebrate the Winter Solstice, Yule, Christmas, the coming of light, simply, there is always a reason to celebrate. There is the smell of mulled wine, traditional cabbage soup and turkey on the table, thirteen Provençal desserts, and there is always a lot of shouting and a lot of food.


The celebration starts right after Halloween (Samhain) when the kids pull out the dusty boxes of Christmas decorations and, despite my husband's unpleasant whining, they hang the most kitch decorations from the bottom of the box around the house. I devour all the Marie Claire Christmas issues to find inspiration, and I walk around the woods with pruning shears like in the movie Christmas Vacation. The house is scented with 'Christmas Spirit"essential oil blend, and every Friday night there's mulled wine and Christmas movies on repeat.


On the evening of December 20, on the eve of the Winter Solstice, we light a Christmas log in the wood stove. We drink Wassail - an ancient drink made of apple cider, spices and cranberry juice.


I am Nicholas, Santa Claus and Christmas Elf in one person, the husband of Krampus. Because he doesn't like Christmas (traumatic events connected with a carp swimming in a bathtub for three days without the possibility of taking a shower).


Christmas dinner, consisting of traditional cabbage soup, homemade pate, turkey and Christmas log cake, is a combination of different customs. After years of not being able to get our oldest daughter to get excited about potato salad and fish, we changed the menu. We have thirteen Provençal desserts (a combination of different types of dried fruit, filled with marzipan, calissons and Provençal nougat), a Christmas log, aka Buche de Noel, and gingerbread. Sometimes we also add Christmas pudding and raw štedrák.


Thirteen Provencal Desserts


“Les treize desserts” is an old Christmas tradition in Provence. Thirteen desserts are enjoyed after Christmas Eve dinner, traditionally representing Jesus and his twelve Apostles.

Each guest must eat all thirteen in order to guarantee good luck for the year to come.

 • Amandes (Almonds) are one of the “Four Beggars” representing the monastic order of the Carmelites

 • Figues Séchées (Dried Figs) are another of the “Four Beggars” and represent the monastic order of the Franciscans.

 • Raisins Secs (Raisins) are also part of the “Four Beggars” and represent the Dominicans monastic order

 • Noix ou Noisettes (Walnuts or Hazelnuts) are the last of the “Four Beggars” and represent the Augustines monastic order

 • Nougat Blanc (White Nougat) represents Good and the Winter Solstice, the long bright days…

 • Nougat Noir (Black Nougat) … to the long dark days, represented by the black nougat, which also illustrates evil

 • Calissons (Calissons) are an almond and melon candy from Aix-en-Provence, very sweet and delicious

 • Fruit Frais (Fresh Fruits) can be oranges, pears, apples or clementines from Corsica (our favourite choice!)

 • Pâte de Coing (Quince Paste) is a must on the treize desserts table in our region, as our village of Cotignac is known for its quinces

 • Dattes (Dates) symbolise the arrival of the Christ from the Middle East. Some people say you must find the letter ‘o’ on the pits, which is apparently what Mary or Baby Jesus exclaimed at the sight of the fruit

 • Chocolat (Chocolate) is added depending on the region. We like to have chocolate olives, which are chocolate coated almonds shaped like olives!

 • Fruit Confits/Pâtes de Fruits (Candied Fruits/Fruit Pastes) are a great addition on top of the calisson and quince paste

 • Navettes are orange blossom flavoured biscuits found in the Marseille region

 • Pompe à l’Huile are a famous sweet bread made with olive oil and orange blossom. It is claimed to be as old as the city of Marseille. And should be broken to illustrate the last supper (never cut with a knife).


After dinner, presents are unwrapped with frequent ooooos and wooows, and then we drink, eat, and eat, as befits the holidays.


Merry Christmas, Yule, or whatever you celebrate!


132 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page