top of page

Vianočné symboly trochu inak, časť druhá/ The Secret Meanings Behind Popular Christmas Symbols, II.


Ak ste nikdy nerozmýšľali nad tým, prečo ťaháte do domu mŕtvy ihličnatý strom a nastoknete naň hviezdu, alebo prečo vás pod imelom na pracovnej párty zdrapne šéf a vtisne vám na líce smradľavý bozk, tento článok bude pre vás. Dozviete sa aj, prečo si na dvere vešiame vence, a prečo z každého obchodu počujete "Zvončeky, zvončeky..."


Prvú časť o vianočných symboloch nájdete tu.Hviezda: Hviezda je typickým symbolom Vianoc, a aj keď si mnohí myslia, že pôvod má v Betlehemskej hviezde, ktorá trom kráľom svietila na cestu pri putovaní za Ježiškom, symbolizuje predovšetkým svetlo, ktoré prichádza po zimnom slnovrate. Dni sa opäť predlžujú, noci skracujú, a návrat tepla a svetla mal v dávnoveku obrovský význam. Znamenal totiž viac jedla pre ľudí, zvieratá i dobytok.


Imelo: táto parazitická rastlina rastie na stromoch po celej Európe. Legenda tvrdí, že počas zimného slnovratu porodila Frigga-Freya, Odinova manželka a bohyňa lásky, Baldura, nositeľa svetla. Podľa dávnej kliatby však mal byť Baldur zabitý vlastným bratom. Frigga preto poprosila všetko živé v prírode, aby Baldurovi neublížili. Zabudla však na imelo, a potom čo sa Loki, boh chaosu, o tom dozvedel, spravil z imela šíp. Šíp dal Baldurovmu slepému bratovi, a ten ho strelil priamo do Baldurovho srdca. Nastal Ragnarok, nórska podoba apokalypsy. Frigga sa zaprisahala, že odvtedy imelo bude prinášať len lásku a mier.


Baldur nakoniec Ragnarok prežil a vrátil sa k svojej matke presne v čase zimného slnovratu. V Provensálsku nájdete imelo rásť na duboch i mandľovníkoch a vždy ho mám počas sviatkov zavesené nad vchodom do domu. Nechoďte k nám počas Vianoc so smradľavým dychom.Ihličnany: Stálezelené ihličnany sú spojené so zimným slnovratom a Vianocami už oddávna, keďže to boli jediné stromy, ktoré boli v čase tmy a zimy zelené. Celé stromy boli pálené v škandinávskych krajinách počas 12 dňových slávností, z tejto tradície neskôr vznikol zvyk páliť vianočné poleno, a z neho zas zvyk pripravovať obľúbený vianočný dezert, ktorý u nás doma zásadne robí iba môj manžel. Ihličnany boli prísľubom jari, kedy sa všetko opäť zazelená. Vianočný stromček sa udomácnil až neskôr, a najskôr býval zavesený dole hlavou nad jedálenským stolom. Dve mestá sa dokonca kvôli vianočnému stromu aj pohádali, konkrétne estónsky Talin a Riga v Litve. Obe mestá tvrdia, že ako prvé mali na námestí vystavený vianočný strom, ale či to bolo v roku 1441 alebo 1510 je už naozaj jedno.


Mašľa: symbol spájania, podobne ako by mali byť ľudia zaviazaní k sebe láskou a svornosťou. Dá sa prosím tou mašľou obviazať celý svet?


Sviečka: podobne ako hviezda, symbolizuje návrat svetla. Sviečky boli obľúbeným darom už za rímskych čias.


Škorica a iné vianočné korenia: keďže škorica, klinčeky, zázvor, muškátový oriešok či kardamón telo rozohrejú, sú často používané už na jeseň, napríklad v tekvicových jedlách. Tieto korenia boli v minulosti veľmi vzácne a používané pri uskladňovaní jedál, pomáhajú totiž zabraňovať šíreniu plesní. Majú tiež povesť afrodiziaka a láska sa prirodzene spája s Vianocami.


Veniec: kruh je nekonečný kolobeh zrodu a smrti, a práve počas zimného slnovratu vystrieda obdobie temna obdobie svetla. Názov Yule pochádza zo staronórskeho hjól alebo jól - koleso. Verilo sa totiž, že slnko je kolesom, ktoré sa kotúľalo naspäť práve v čase zimného slnovratu.Zvončeky: ak ste niekedy čítali knihy o čarodejníctve viete, že zvončeky slúžia na odháňanie zlých duchov.


Rituály vhodné pre toto obdobie si prečítate nabudúce.


P.S.: Poznáte ďaľšie vianočné symboly, o ktorých by ste sa radi dozvedeli? Napíšte mi.


The Secret Meanings Behind Popular Christmas Symbols, part 2


The Secret Meanings Behind Popular Christmas Symbols, part one can be found here.


If you've never wondered why you drag a dead tree into the house and stick a star on it, or why your boss tries to kiss you under a mistletoe, this article is for you. You will also learn why we hang wreaths on our doors, and why you hear "Jingle bells, jingle bells..." from every store.


Star: The star is a typical symbol of Christmas, and although many think that it originates from the Star of Bethlehem, which lit the way for the three kings on their journey to find Jesus, it primarily symbolizes the light that comes after the winter solstice. The days are getting longer again, the nights are getting shorter, and the return of warmth and light was of great importance in ancient times. It meant more food for people, animals and livestock.


Mistletoe: this parasitic plant grows on trees all over Europe. Legend has it that on the winter solstice, Frigga-Freya, Odin's wife and goddess of love, gave birth to Baldur, the light-bearer. However, according to an ancient curse, Baldur was to be killed by his own brother. Therefore, Frigga asked all living things in nature not to harm Baldur. But she forgot the mistletoe, and after Loki, the god of chaos, learned about it, he made an arrow from the mistletoe. He gave the arrow to Baldur's blind brother, who shot it straight into Baldur's heart. Ragnarok, the Norwegian version of the apocalypse, has come. Frigga swore that from then on the mistletoe would bring only love and peace. Baldur eventually survived Ragnarok and returned to his mother just in time for the winter solstice. In Provence, you can find mistletoe growing on oaks and almond trees, and I always have it hanging over the entrance to my house during the holidays. Don't come to us during Solstice with stinky breath.


Conifers: Evergreen conifers have long been associated with the winter solstice and Christmas, as they were the only trees that were green during the time of darkness and winter. Whole trees were burned in Scandinavian countries during 12 days of festivities, from this tradition later the custom of burning Yule logs arose, and from it the custom of preparing a popular French Christmas dessert, which my husband makes at home. Conifers were the promise of spring, when everything will turn green again. The Christmas tree became popular only later, and at first it was hung upside down above the dining table. Two cities even quarreled over the Christmas tree, namely Tallinn in Estonia and Riga in Lithuania. Both cities claim that they were the first to display a Christmas tree in the square, but whether it was in 1441 or 1510 is really irrelevant.


Bow: a symbol of connection, just as people should be bound to each other by love and concord. Can the whole world be tied with that bow please?


Candle: like the star, it symbolizes the return of light. Candles have been a popular gift since Roman times.


Cinnamon and other Yule/Christmas spices: since cinnamon, cloves, ginger, nutmeg and cardamom warm the body, they are often used already in autumn, for example in pumpkin dishes. In the past, these spices were very rare and used to store food, because they prevent mold. They also have a reputation as an aphrodisiac, and love is naturally associated with Yule/ Christmas.


Wreath: the circle is an endless cycle of birth and death, and it is during the winter solstice that the period of light replaces the period of darkness. The name Yule comes from the Old Norse rýl or jól - wheel. It was believed that the sun was a wheel that rolled back at the time of the winter solstice.


Bells: if you've ever read books about witchcraft, you know that bells are used to ward off evil spirits.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page