top of page

The Secret Meanings Behind Popular Christmas Symbols/ Vianočné symboly trochu inak

Keď som bola malá, obdivovala som trblietavé muchotrávky na babičkinom vianočnom stromčeku, zavesené medzi sklenými sýkorkami a zlatými reťazami. Vtedy som ešte netušila, že väčšinu svojich Vianoc budem tráviť v slnečnom Provensálsku, kde

darčeky nenosí Ježiško, ale Père Noël, a o klasických vianočných trhoch ani nechyrujú. Vianočné symboly sú však rovnaké takmer v celej Európe. Poznáte ich históriu?


Père Noël a muchotrávkyVo Francúzsku sa cez komín každé Vianoce prepcháva tučný bradatý vianočný tatko, obdoba amerického Santa Klausa. Možno ste počuli, že za jeho červený odev môže Haddon Sundblom, ilustrátor reklám pre Coca Colu, a aj keď je v tom zrnko pravdy, pôvod Santa Klausa nájdeme v legendách ďalekého severu. Počas zimného slnovratu, ktorý sa oslavuje okolo 21.decembra, sibírski šamani zbierali hríby známe ako amanita muscaria, (fly agaric v angličtine, muchotrávky). Ako vieme, tieto huby sú halucinogénne a jedovaté, ak ich však vysušíte a správne dávkujete, môžte zažiť divokú jazdu. Šamani ich sušievali v ponožkách nad ohňom alebo zavesené priamo na ihličnanoch, pod ktorými rastú. Pre tamojšie soby sú vraj pochúťkou, a v ich moči už toxíny z hríbov vo veľkom množstve nenájdete. Piť sobí moč znie trocha zvláštne, viem, ale pravdepodobne im tá divoká jazda k stromu poznania stála za to. A tie ponožky nad ohňom v anglosaských rodinách? Už viete aký je ich pôvod.


Podobnou legendou o lietajúcich soboch a bradatom múdrom starcovi sa môže pochváliť aj severská mytológia. Boh Ódin sa totiž vždy počas zimného slnovratu podujal na divokú jazdu na svojom osemnohom koni, ktorému až pena od papule striekala. Kam pena padla na zem, tam vraj budúci rok vyrástli muchotrávky. A od osemnohého koňa je to len na skok k letiacim sobom.


Mocný dub

Z malého žaluďa vyrastie silný dub


Od jedovatých húb sa presuňme k jednému z mojich najobľúbenejších vianočných symbolov - žaluďu. Tento malý nenápadný plod, ktorý v zime živí malé i veľké zvieratá, má v sebe veľký potenciál, a preto je spojený aj s Vianocami. Symbolizuje totiž šťastie a hojnosť, čo pochopí každý, kto sa niekedy prešiel provensálskymi lesmi. Sú totiž plné dubov. Dub bol posvätným stromom Druidov, kňazov v keltskej kultúre, a podľa keltskej mytológie práve v čase zimného slnovratu vládu do rúk dostáva Dubový kráľ a svetlo sa znova môže vrátiť na zem pod jeho ochranou.


Vianočné poleno


Francúzsko je známe svojim dezertom pripravovaným špeciálne na Vianoce, tzv. vianočným polenom. Ide o koláč pečený v tvare polena, keďže kedysi oslavy zimného slnovratu trvali tak dlho, ako dlho horelo veľké dubové poleno. Bolo dokonca oblievané medovinou, a pri jeho svetle a teple sa ľudia obdarovávali sladkosťami, bábikami, sviečkami a mincami.Či už si vianočný stromček ozdobíte muchotrávkami, žaluďami, alebo si upečiete vianočné poleno na francúzsky spôsob, nezabudnite, že Vianoce sú najmä obdobím návratu svetla po dlhom období rozjímania. Rozžiarte si teda dom tisícami svetiel aby ste nevyliali na vytepovaný gauč medovinu. Piť moč sobov nemusíte, a snehu je kvôli globálnemu otepľovaniu vraj tiež menej, takže sa do domu nemusíte šplhať cez komín. Ale nám je hej, však?


===========================================================


When I was little, I admired the glittering toadstools on my grandmother's Christmas tree, suspended between glass Christmas balls and gold chains. At that time, I had no idea that I would spend most of my Christmas in sunny Provence, where gifts are not brought by baby Jesus, but by Père Noël, and there are no traditional Christmas markets. However, Christmas symbols are the same throughout Europe. Do you know their secret meaning?


Toadstools and Reindeer Urine


In France, a fat bearded Father Christmas, similar to the American Santa Claus, climbs through the chimney every Christmas. You may have heard that Haddon Sundblom, the illustrator of Coca Cola ads, is responsible for his red outfit, and while there is some truth to that, Santa Claus' origins lie in the legends of the far north. During the winter solstice, which is celebrated around December 21, Siberian shamans collected mushrooms known as amanita muscaria (fly agaric in English, toadstools). As we know, these mushrooms are hallucinogenic and poisonous, but if you dry them and dose them correctly, you can experience a wild ride. Shamans dried them in socks over a fire or hung directly on the conifers under which they grow. They are said to be a delicacy for the reindeer there, and you will no longer find toxins from mushrooms in large quantities in their urine. Drinking deer urine sounds a little weird, I know, but the wild ride to the tree of knowledge was probably worth it. And those socks over the fire in Anglo-Saxon families? Well, now you know.


Norse mythology has a similar legend about flying reindeer and a bearded wise old man. God Odin always went on a wild ride during the winter solstice on his eight-legged horse, which even sprayed foam from its muzzle. Where the foam fell to the ground, it is said that toadstools will grow next year. And from an eight-legged horse, it's just a jump to flying reindeer.


From small acorn, a mighty oak will grow


Let's move from poisonous mushrooms to one of my favorite Christmas symbols - the acorn. This small, inconspicuous fruit, which feeds small and large animals in the winter, has great potential, which is why it is also associated with Christmas. It symbolizes happiness and abundance, which anyone who has ever walked through the Provençal forests will understand. They are full of oak trees. The oak was the sacred tree of the Druids, priests in Celtic culture, and according to Celtic mythology, it is at the time of the winter solstice that the Oak King takes over the reigns and light can return to the earth under his protection.


Buche de Noel


France is famous for its dessert prepared for Christmas, the so-called Christmas log. This is a cake baked in the shape of a log, as once the winter solstice celebrations lasted as long as a large oak log burned. It was even doused with mead, and in its light and warmth people gave each other sweets, dolls, candles and coins.

91 views0 comments

コメント


bottom of page