top of page

Safe Travels / Šťastnú cestu!
Nie, my čarodejnice nejazdíme na metle a pri cestovaní sa spoliehame na lietadlá, autá a vlaky (ach, aká nuda!). Predtým však, ako vyrazíme na cestu, máme po ruke pár zaklínadiel, tak ako to robili cestovatelia počas tisíce rokov. Kočovní Rómovia maľovali ozdobné talizmany na ochranu svojich vozov a starovekí Mezopotámčania a Gréci maľovali oči na provy svojich člnov, aby pomohli plavidlu „vidieť“, kam ide. Kmene na Sibíri tkali nádherné koberce zdobené striebornými ozdobami, aby tlmili svoje sedlá a tiež chránili svoje kone pred duchovným a fyzickým poškodením. Pôvodne bola socha morskej panny alebo morskej nymfy viac ako len ozdoba lode – chránila námorníkov pred búrkami a morskými príšerami. Rituály ako „krst“ lode alebo pomenovanie lietadla po významnej osobe majú korene v tradícii vzývania bohov, ktorých žiadali o pomoc. Kúzlo ochrany na cestách nám môže pomôcť bezpečne doraziť a rýchlo sa vrátiť domov.

Existuje mnoho božstiev, ktoré sú späté s dopravou, ako napríklad Apollo, Neptún, Merkúr alebo Odin. A aj keď nie vždy dokážeme zabrániť každému problému počas cesty, pomocou mágie môžeme minimalizovať závažnosť katastrofy, akou je napríklad dopravná nehoda. Jednej takej sme takmer boli obeťou, a aj keď sme vtedy nemali pri sebe žiadne ochranné kryštály, verím, že nad nami vtedy bohovia držali ochrannú ruku.


Poistite si auto (a nemiňte ani cent)

Pre mnohých ľudí je ich vozidlo posvätné, čistia na ňom poslednú škvrnku, zdobia jeho interiér, oblepia kufor nálepkami alebo mu dokonca mu dajú meno. My čarodejnice ideme zvyčajne o krok ďalej - vydymujeme ho šalviou a kvapkáme svätou vodou, rovnako ako vydymujeme svo dom alebo pracovný stôl. Niektorí dokonca maľujú magické znaky na karosériu alebo palubnú dosku alebo ho postriekajú bylinným extraktom. K bylinkám vhodným na tento účel patria žalude, listy jaseňa, semená javorov, mliečnika, bodliakov či púpavy. Element spojený s cestovaním je vzduch – to je dôvod, prečo vtáčie perie dobre funguje pri dopravnom kúzle.


Amulet pre vaše auto


Amulet: Amulety sú predmety, ktoré človeka chránia pred problémami, zlým zdravím alebo nešťastím. Najčastejšie sú nosené alebo zavesené.


Čo budete potrebovať: biela sviečka alebo štyri sviečky v zodpovedajúcich smeroch soľ a voda kus papiera, na ktorý napíšete váš zámer alebo modlitbu kryštál, ako je čierny turmalín, ametyst alebo labradorit malé vrecko


Pripravte si malú misku so slanou vodou, ktorá vám pomôže vyčistiť váš amulet. Často používam čierny turmalín, ametyst alebo labradorit (pozor! čierny turmalín nečistite v slanej vode, ale radšej ho nechajte nabíjať počas splnu). Držte ruky nad vodou a zatvorte oči. Koncentrujte sa na energiu, hromadiacu sa vo vašom tele a pošlite ju do vody.

Zapáľte sviečku a predstavte si svoju cestu, po ktorej nasleduje bezpečný príchod do požadovaného cieľa. Vložte amulet do slanej vody. Teraz si sadnite a premýšľajte o zámere, ktorý sa snažíte dosiahnuť. Pravdepodobne chcete, aby bolo vaše auto chránené pred všetkými škodlivými energiami a vplyvmi, chcete, aby fungovalo správne a udržiavalo sa v dobrom prevádzkovom stave. Tieto slová môžete napísať na kúsok papiera. Vložte amulet a kúsok papiera do vrecka. Počas cestovania ho majte stále v aute.


Modlitba pre cestu lietadlom


Modlitbu môžete vykonať večer pred cestou a/alebo ju napísať na papier a nosiť ho stále so sebou. Modlitbu možno povedať aj za niekoho iného. Je dobré vykonať tento obrad v stredu počas dorastajúceho Mesiaca keďže streda je spojená s Hermesom a Merkúrom.


Milí bohovia Vypočujte moju modlitbu

Bdejte nad mojou cestou,

Nech sa vyvarujem problémom

a všetko ide hladko.

Jemné vzlietnutie, jemné pristátie,

Udržujte ochranu kým som opäť doma.


Šťastnú cestu!Safe Travels


No, we witches don't ride broomsticks and we rely on planes, cars and trains for travel (how boring!). On the other hand, we often perform traveler's spells before we hit the road as did travelers throughout history. The nomadic Romani people of Europe created ornate talismans to protect their wagons and the ancient Mesopotamians and Greeks painted eyes on the prows of their boats, to help the vessel "see" where it was going. Originally, a mermaid or sea nymph figurehead was more than just a decoration for a ship—she protected the sailors from storms and sea monsters. Rituals such as "christening" a ship, or naming an aircraft after a significant person still common today, may have roots in the tradition of calling on a specific entity to ask for magical aid.


There are many deities that are aligned with transportation such as Apollo, Neptune, Mercury or Odin. And even if we can't always prevent every single problem with magic, we can minimize the severity of a catastrophe such as a car accident. We were involved in a car accident before I regularly practiced witchcraft and although we didn't have any major injuries, it was quite a traumatic incident. Performing rituals, creating talismans, carrying power objects, casting spells, and saying prayers can grant us the capability of protecting ourselves from serious harm.


Amulet for car travel


For many people, their vehicle is sacred. They decorate its interior, plaster the trunk with clever bumper stickers or even, give it a name. But we witches usually go a step further -

we smudge our car with sage and splash it with clear water, just the same as we would for our home or workspace. You can even paint magical sigils in ancient alphabets onto the car body or dashboard, or anoint it with essential oils or herb infusion. Herbs and plants related to journeys and protection include acorns, ash leaves, the seeds of maples, milkweed, thistles or dandelions. Element associated with travel is air - that's why bird feathers work well for a transportation spell.


Amulet: Amulets are objects that protect one from trouble, ill health, or bad luck. They are most often worn or hung.


What you'll need:

white candle or four candles in their corresponding directions

salt and water

piece of paper with your intention

a crystal such as black tourmaline, amethyst or labradorite

small pouch


Prepare a small bowl of salt water to help you cleanse your amulet. I often choose a crystal such as black tourmaline, amethyst or labradorite (attention! do not clean black tourmaline in salt water but rather, let it charge during the full moon). Hold your hands over the water and close your eyes. Feel the energy build up through your core and push the energy into the water. You may say 'water cleanses, water sustains' but I often just focus on the energy.

If you are used to calling the quarters, do so.


I call to the powers of the North, the guardians of the earth. Welcome!

I call to the powers of the East, the guardians of air. Welcome!

I call to the powers of the South, the guardians of fire. Welcome!

I call to the powers of the West, the guardians of water. Welcome!


Light the candle and envision your journey. Imagine the actual trip followed by a safe arrival at the desired destination. Visualize yourself at peace during this travel time.


Place the amulet in the saltwater. Now sit and contemplate the intention you're trying to achieve. You probably want your car to be protected from all harmful magical energies, or any other malevolent influences, you want it to run properly and well, and maintain itself in good working condition. You can write these words on a piece of paper. Put the amulet and the piece of paper into the pouch. Keep it in your car while travelling.


Release the quarters and thank them for their time. If you work with deities, thank them as well.


A simple prayer for safe travel by plane


From the book by Deborah Blake


You can do the spell the night before traveling and/or write it on a piece of paper and place it on your person. This prayer can also be said for someone else. You may wish to perform this ceremony on a Wednesday during the waxing moon. Wednesday is associated with Hermes and Mercury.


God and goddess

Hear my prayer

Guard my journey

Through the air

Troubles few

And travel smooth

Ease my path

And spirits sooth

From the time

I leave the ground

Keep protection

All around

Landing gentle

At the end

Guard me ‘til

I’m home again


Have a safe and wonderful journey!

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page