top of page

Rituály na každý deň/Everyday Rituals

Updated: Jan 17, 2023

Dni ubiehajú šialenou rýchlosťou, život nám preteká pomedzi prsty, kto už má dnes čas vypiť si v kľude šálku čaju?


"Míňa sa čas, čas letí, spievala som kedysi dávno počas predstavenia v našom ošuntelom mestskom divadle. Keď sa na to pozerám spätne, vtedy som mala nekonečne veľa času. Žiadne detské prsty mi nekradli moje tarotové karty, zápalky nemuseli byť položené vysoko na polici, a nikomu nevadili ostré rohy. Ale poviem vám, že tie moje štyri ratolesti ma donútili byť neprekonateľný manažér vlastného času. A vďaka nim si nájdem čas aj na rituály. Tu je pár z nich, ktoré dokáže do svojho dňa vtesnať naozaj každý.


The days go by at a crazy speed, life flows through our fingers, who has time to drink a cup of tea in peace? "Time flies, time flies, I sang a long time ago during a show in our shabby town theater. Looking back, I had an infinite amount of time. Children's fingers didn't steal my tarot cards, matches didn't have to be placed high on the shelf , and no one minded the sharp corners. But truth be told, my four little ones forced me to be an unbeatable time- manager. And thanks to them, I also find time for rituals. Here are a few of them that everyone can squeeze into their day.


Ranný rituál pre dobrú náladu/ Morning good mood ritual


Poznámka ku sviečkam: Aj my čarodejnice máme doma manželov, ktorí nám súvislo odrecitujú celú stranu z príručky bezpečnosti predchádzania požiarov. Neriskujte, nenechávajte zapálené sviečky ledabolo, a ak je naokolo manžel, použite LED sviečky kvôli svätému pokoju v domácnosti.


A note about candles: Even witches have husbands who will recite an entire page from the fire safety manual. Don't take risks, don't leave lit candles unattended, and if your husband is around, use LED candles for peace in the home.


Budete potrebovať: 1 sviečku, trocha tymiánu alebo inej bylinky s ostrou vôňou, ktorá vás prebudí, 1 kryštál oranžovej farby ako napríklad citrín, 2 kvapky pomarančového

esenciálneho oleja


You will need: 1 candle, some thyme or other herb with a strong scent that will wake you up, 1 orange crystal such as citrine, 2 drops of orange essential oil


Ako na to: Zapáľte sviečku a dýchajte zhlboka, položte kryštáľ na bylinky a vdychujte ich vôňu. Na dlaň si kvapnite pomarančový esenciálny olej a vdýchnite jeho vôňu. My čarodejnice zdravíme štyri svetové strany, a porozprávame sa s ohňom, vodou, zemou i vetrom, ale ak sa vám to zdá trápne, stačí iba čumieť do blba a povedať "Dobré ráno svet, nech mám kopec energie hneď! Povedzte si to niekoľkokrát, aby ste tomu aj uverili a veselo vykročte do nového dňa. Ak pracujete z domu, nechajte si kameň s bylinkami niekde na očiach, aby ste si svoju motiváciu denne pripomínali. Ak pracujete mimo domu, kameň si vezmite so sebou, a položte si ho niekde pri sebe. Neklaďte ho však na počítač - my čarodejnice sme už zažili nespočetné množstvo rušenia zoomov kvôli tým nevinne vyzerajúcim šutrom.

How to: Light a candle and breathe deeply, place the crystal on the herbs and inhale their aroma. Put a drop of orange essential oil on your palm and inhale its aroma. We witches salute the four cardinal directions, and we will talk to fire, water, earth and wind, but if it seems awkward to you, just stare at the flame and say "Good morning world, let me have a lot of energy! Say it to yourself several times, to believe it and cheerfully step into the new day. If you work from home, keep a stone with herbs somewhere in your sight to remind yourself of your motivation. If you work in an office, take the stone with you and put it somewhere near you.


Note: Only place stones like tiger eye, shungite, and black tourmaline by your computer. Any type of Quartz amplifies the electrical energy emanating from your computer, negatively impacting your electromagnetic field.


Poobedňajší rituál pitia čaju/ Afternoon tea drinking ritual
Šálky, ktoré používam pri veštení majú dlhú históriu. Poslal ich ako darček pre vlastnú matku brat môjho starého otca až z Anglicka, keď tam slúžil ako vojnový pilot počas druhej svetovej vojny. Domov sa však už nevrátil, padol počas bitky o Londýn. Či už máte čajovú šálku s podobnou históriou, alebo máte jednoducho svoju obľúbenú s jednorožcom v krikľavej farbe, rituál pitia čaju je úžasným spôsobom ako vypnúť počas rušného dňa. Veštiť nemusíte, stačí si pomaly pripraviť čaj a pomaly ho aj vypiť niekde v kútiku miestnosti. Vyhnete sa tak obliatej klávesnice počítača - spomienka na kolegyňu v práci, ktorá rozbila nad počítačom trblietavú čajovú šálku mi dlho nedala spávať.


The cups I use for tea leaf divination have a long history. They were sent as a gift by my grandfather's brother all the way from England when he was serving as a war pilot during World War II. Alas, he never returned home, as he fell during the battle of London. Whether you have a teacup with a similar history, or simply have your favorite one with a brightly colored unicorn, the ritual of drinking tea is a wonderful way to be present and mindful. You don't need to actually perform the tea leaf reading, you just have to prepare the tea slowly and drink it mindfully.


Večerný rituál písania/ Evening journaling ritual
Nebudem prvá ani posledná, kto vám povie, že si máte písať denník. Je to zábava, najmä ak si pozriem poznámky spred roka a teším sa, že som už oveľa múdrejšia ako vtedy. Navyše idete spať s čistou mysľou a váš mozog si môže skutočne odpočinúť.


I won't be the first or the last to tell you to keep a journal. It's fun, especially when I look at the notes from a year ago and I'm glad that I'm a lot smarter than I was then. Plus, you go to bed with a clear mind and your brain can really rest.


Budete potrebovať: Jeden denník (schválne píšem jeden pre tých, ktorí si ako ja myslia, že potrebujú štyri rôzne zošity s rôznymi väzbami, k tomu farebné nálepky a statement ceruzky) a pero alebo ceruzku (žiadne farebné zvýrazňovače nepotrebujete, nie sme v prvej triede na základke). Ak vás pred zazretím nepoškvrnenej bielej strany napne na zvracanie, je to v poriadku. Iba začnite písať. Ak nežijete sama, nájdite si pre denník skrýšu. Nič nie je trápnejšie, ako vysvetľovať synovi, prečo si tam píšete "tie" veci.


You will need: ONE journal (I write ONE on purpose for those who, like me, think they need four different notebooks with different bindings, plus colored stickers and pencils) and a pen or pencil (you don't need any colored highlighters, you're not in first grade!). If you feel anxious when seeing a blank page, that's okay. Just start writing. If you don't live alone, find a hiding place for your journal. There is nothing more embarrassing than explaining to your son why you write "those" things in there.


Večerný rituál zbavenia sa nechceného/ Evening banishing ritual

Zbavenie sa nechceného neznamená pustiť do výlevky zlatú obrúčku. Ide skôr o zbavenie sa nechcených zvykov, blokád na psychickej úrovni, i odplavenie starých rán.


Budete potrebovať: Vaňu alebo lavór na kúpeľ nôh, kapsulu čierneho uhlia (nemalo by chýbať v žiadnej lekárničke, predsa len, každému občas príde zo súčasného diania zle), šálku soli.


Getting rid of the unwanted doesn't mean throwing your wedding ring down the drain. Rather, it is about getting rid of unwanted habits, blockages on a psychological level, and washing away old wounds. You will need: A bathtub or basin for a foot bath, a capsule of activated charcoal (it should not be missing in any medicine cabinet, after all, everyone sometimes feels sick from the current events), a cup of salt.


Ako na to: Vmiešajte kapsulu čierneho uhlia do soli a vstúpte do kúpeľa. Nasypte čiernu soľ do vody a zamiešajte proti smeru hodinových ručičiek. V kúpeli ostaňte, kým je vám to príjemné a rozmýšľajte, čoho by ste sa chceli zbaviť. Nakoniec vypustite vodu a hovorte: "Nech táto voda nechcené odplaví, zvyky i zlozvyky, rany i blokády." alebo niečo podobné. Pravdepodobne budete musieť vyčistiť vaňu, lebo bude trocha očernená, ale berte to ako súčasť odstránenia všetkej duševnej a fyzickej "špiny". Myslím, že súčasný svet by takých váň s čiernym uhlím potreboval poriadne veľa, nemyslíte?


How to: Mix a capsule of activated charcoal into the salt and mix. Pour black salt into the water and stir counter-clockwise. Stay in the bath as long as you feel comfortable and think about what you would like to get rid of. Finally, drain the water and say: "Let this water wash away the unwanted, bad habits, wounds and blockages." or something similar. You will probably need to clean the tub because it will be a bit black, but consider it a part of removing all the mental and physical "dirt". I think the world today could use a lot of activated charcoal baths, don't you think?


Tu je este pár ritualov od Giny Spriggs. Na instagrame ju najdete ako/ More rituals by my inspiration Gina Spriggs. https://www.instagram.com/ginaspriggs/


1. Pripomenutie si snov: Či už si živo pamätáte svoje sny alebo sa len prebúdzate s ich pocitom (a či už veríte, že sny obsahujú duchovné správy alebo si myslíte, že sú to správy z vášho podvedomia), kľúčom k získaniu prehľadu je ich zapamätanie. Majte denník pri posteli, aby ste si ho mohli zapísať hneď, ako sa zobudíte.


1. Dream Remembering: Whether you vividly remember your dreams or just wake up feeling them (and whether you believe dreams contain spiritual messages or think they are messages from your subconscious), the key to gaining insight is their remembering. Keep a journal by your bed so you can write it down as soon as you wake up.

2. Vďačnosť: Zamyslite sa a pomenujte všetky veci, za ktoré ste vďační. Ako ľudia máme tendenciu zaoberať sa negatívami. Vesmír sa zosúlaďuje s energiami, na ktoré sa najviac zameriavame, takže je najlepšie začať svoj deň s vďačnosťou. (Majte tiež pripomienku v telefóne, aby ste sa počas dňa mohli niekoľkokrát zastaviť a premýšľať o tom, z čoho ste vo svojom živote šťastní.)


2. Gratitude: Think about and name all the things you are grateful for. As humans, we tend to dwell on the negative. The universe aligns with the energies we focus on the most, so it's best to start your day with gratitude. (Also, have a reminder on your phone to stop a few times throughout the day and think about what makes you happy in your life.)

3. Skenovanie tela: Skenujte svoje telo, či nenájdete nejaké oblasti napätia a nadýchnite sa, aby ste tam uvoľnili energiu.


3. Body Scan: Scan your body for any areas of tension and breathe in to release the energy there.

4. Pohybujte sa so zámerom. Povedzte nahlas: "Uvoľňujem akékoľvek myšlienky, nápady a presvedčenia, ktoré nie sú v súlade s mojím Duchom," a trikrát vydýchnite. Potom povedzte: „S radosťou prijímam všetku liečivú lásku a hojnosť, ktorú vesmír ponúka,“ a trikrát sa nadýchnite.


4. Move with intention. Say aloud, "I release any thoughts, ideas, and beliefs that are not in alignment with my Spirit," and exhale three times. Then say, "I gladly accept all the healing love and abundance the universe has to offer," and take three deep breaths.

5. Dajte si sprchu: Vstúpte do sprchy a predstavte si, ako voda čistí všetku nežiaducu energiu, ktorá zostala z predchádzajúceho dňa.


5. Take a shower: Step into the shower and imagine the water cleaning away all the unwanted energy left over from the previous day.


53 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page