top of page

Praktická mágia/Practical Magic/ Placebo and NoceboKeď sa povie mágia, mnohí si predstavia hádzanie ohnivých gúľ a cestovanie v čase. Aj keď nemám nič proti tomu ocitnúť sa zoči-voči pár nespratníkom z dejín, mágia je pre mňa hlavne súbor praktických zručností, ako príprava čaju na chrípku, masti na boľavé kríže a slepačej polievky pre dušu.


Liečiteľstvo bolo odjakživa doménou šamanov, starých mám, pôrodných babíc, či ľudových liečiteľov, a bolo tu s nami odkedy človek pred miliónmi rokov začal kráčať po tejto zemi. Oproti tomu je moderná medicína neporovnateľne mladšou sestrou s iba storočnou históriou pokusov a omylov. Je však zbytočné brojiť proti molochom, radšej sa pozrime na praktické zručnosti, do ktorých sa môže pustiť každý, bez ohľadu na diplom. Stačí veriť v schopnosť, ukrytú v každom z nás, schopnosť liečiť seba i druhých.


Predtým, ako sa pustíme do praktických receptov, nedá mi nepovedať pár slov o placebe a nocebe. Placebo hádam pozná každý, menej už jeho opak, nocebo, aj keď v toxickej polievke noceba plávame posledné tri roky viac než dosť.V medicíne je placebo charakterizované ako zámerne "neúčinné" liečivo. Používa sa pri testovaní účinnosti liekov, keď sa jednej skupine pacientov podáva účinné liečivo a druhej neúčinné. Placebo vzhľadom a chuťou pripomína normálny liek (verum). Často dochádza k placebo efektu, keď sa pacient, ktorému sa podáva placebo, vylieči, pretože verí, že mu podávajú účinný liek a organizmus zmobilizuje vlastné rezervy. Výskumom bolo dokázané, že čím väčšia je tableta, tým lepšie placebo pôsobí, a taktiež čím je tableta farebnejšia.


Najdôležitejšie spojenie slov je v tomto prípade "zmobilizuje vlastné rezervy". Každý, kto sa zaujíma o alternatívnu medicínu (nepresný názov, keďže moderná medicína je tu krátko a mala by byť nazvanou alternatívnou), vie, že ľudské telo má obrovský potenciál samo sa vyliečiť ak je mu na to poskytnutý čas a priestor. Placebo je ešte stále málo preskúmaný fenomén v medicíne, a jeho opak, nocebo efekt, je preskúmaný ešte menej. Toto slovo v latinčine znamená "uškodiť" a je dokázané, že verbálna a neverbálna komunikácia doktorov môže mať negatívny dopad na liečbu pacientov. Klasickým príkladom je veta "ostáva vám rok života". Už Hipokrates vravieval "primum non nocere" - neuškodím. Nocebo efekt bol (a je) empiricky využívaný aj v čarodejníctve, napríklad v praktikách voodoo.


To, čo sa v medicíne nazýva placebo, v čarodejníctve voláme "intention"- zámer. Je totiž zbytočné miešať maste a čaje, keď pochybujete, že budú fungovať. Ako však viete, že pilulka alebo striekačka obsahuje skutočnú látku, nie iba cukor a soľný roztok?Ale dosť bolo zamyslení, hor sa na recepty.


Čaj pre dobrú náladu


2 diely ľubovník

1 diel mäta

1 diel ovos

1 diel medovka


Pripravte si zmes (diel môže znamenať hociaké množstvo - 1 lyžica či 1 hrnček) a 1 lyžicu zmesi zalejte vriacou vodou. Prikryte a nechajte luhovať 15 minút. Tento čaj je veľmi účinný na zdvihnutie nálady ale aj na miernu depresiu.


Vývar pre dušu


História vývaru je taká stará ako ľudstvo samo. Starodávne kotlíky nad pahrebou však vystriedali moderné kuchty a vývar je v našej rodine v zime takmer každodennou pochúťkou. Veľmi rada si doň pridám miso a používam ho ako základ na všetky polievky a jedlá do jedného hrnca.Nechtíkový krém na popraskané ruky


Neustálym používaním dezinfekcie škodíme svojej pokožke, ktorá je často popraskaná až zapálená. Tento krém zaručene pomôže.


=========================================================


Practical Magic/ Placebo and Nocebo


When we speak of magic, many imagine throwing fireballs and time travel. While I don't mind throwing fireballs and witnessing interesting historical events in real time, magic represents for me mainly a set of practical skills, like making tea for flu, salve for back pain, and chicken soup for the soul.


Healing has always been the domain of shamans, grandmothers, midwives, or folk healers, and has been with us since humans began walking this earth millions of years ago. In contrast, modern medicine is an incomparably younger sister with only a hundred-year history of trial and error. However, it is useless to fight against the pharma lobby, rather, let's look at practical skills that anyone can learn, regardless of the degree or finances. Sometimes, it's enough to believe in the ability to heal oneself and others.


Before we get into practical magic a.k.a recipes, I can't help myself and mention a few words about placebo and nocebo. I guess everyone knows placebo, less so its opposite, nocebo, even though we have been swimming in the toxic soup of nocebo for the last three years.


In medicine, a placebo is characterized as an intentionally "ineffective" drug. It is used in testing the effectiveness of drugs, when one group of patients is given an effective drug and the other an ineffective one. Placebo looks and tastes like normal medicine (verum). The placebo effect often occurs when a patient who is given a placebo gets cured because he believes that he is being given an effective drug and the body mobilizes its own reserves. Research has proven that the bigger the pill, the better the placebo effect, and also the more colorful the pill.


The most important combination of words in this case is "the body will mobilize its own reserves". Anyone who is interested in alternative medicine (an inaccurate name, as modern medicine is here for a short time only and should be called alternative medicine) knows that the human body has a huge potential to heal itself if it is given the time and space to do so. Placebo is still a poorly researched phenomenon in medicine, and its opposite, the nocebo effect, is even less researched. This word in Latin means "to harm" and it is proven that the verbal and non-verbal communication of doctors can have a negative impact on the treatment of patients. A classic example is the sentence "you have one year left to live". Hippocrates already said "primum non nocere" - I will do no harm. The nocebo effect was (and is) also used empirically in witchcraft, for example in voodoo practices.


What is called a placebo in medicine, in witchcraft we call "intention". It is useless to mix ointments and teas when you doubt that they will work. But how do you know that the pill or syringe contains the real substance, not just sugar and saline?


OK, enough of anti pharma talk, let's get practical.


Good Mood Tea 2 parts St. John's wort 1 part mint 1 part oats 1 part honeydew Prepare the mixture (a part can mean any amount - 1 spoon or 1 mug) and pour 1 spoon of the mixture in a cup and pour over boiling water. Cover and let steep for 15 minutes. This tea is very effective for lifting the mood but also for mild depression.


Broth for the soul The history of broth is as old as humanity itself. Broth is an almost daily delicacy in our family during winter months. I love to add miso to it and use it as a base for all soups and one pot meals.29 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page