top of page

Piatok trinásteho/ Friday the 13th


Škandinávska bohyňa Freya

Scroll down for the English version of this article


Ako ste prežili piatok trinásteho? Prešla vám cez cestu čierna mačka? Ak áno, nezabudnite, že to môže iba znamenať, že mačka práve niekde ide :)


Ale vážne, počuli ste už slovo "paraskavedekatriaphobia"? Alebo "friggatriskaidekaphobia"? Tieto slová označujú strach z piatka trinásteho.Vraj sa vtedy stáva viac havárií a nešťastí.


Je to samozrejme nezmysel, a ako pri mnohých iných veciach tu hrá veľkú úlohu tzv.psychological priming, čiže ak vám niekto povie, že piatok trinásteho je nešťastný deň, tak ho budete mať nešťastný. Prečo sa teda piatka trinásteho tak obávame?


Históriu píšu víťazi, ide totiž o "his story", a dejiny nám ukazujú, že cirkev použila nie vždy mierumilovné prostriedky na prevracanie obyvateľstva na kresťanskú vieru. Dávnoveké mýty boli pokrútené, skreslené, mnohé informácie boli povynechávané, podobne ako je tomu i dnes. Ktovie, či bol Judáš skutočne trinástym hosťom na poslednej večeri pred ukrižovaním Krista, a či to bolo presne v piatok 13 kedy sa začal proces s templármi.


Botticelliho Zrodenie Venuše

Etymológia nás učí, že piatok je nazvaný podľa škandinávskej bohyne Freya. Freya ("dáma" v nórčine) je bohyňa sexuality, lásky, plodnosti, krásy, čiže všetkého, čoho sa cirkev u žien bála. Bola i bohyňou vojny, zlata a smrti, a to sa na krásnu ženu akosi nepatrilo. Ženy menštruujú 13 mesiacov (už to samotné vyvoláva v mnohých mužoch hrôzu), počet žien v čarodejníckom spolku je tiež 13, a keďže je to šťastný deň pre čarodejnice, piatok trinásty sa jednoducho stal obeťou diskreditačnej kampane. Chudák piatok trinásty, nie je vám ho ľúto?


Piatok je zasvätený aj gréckej bohyni Afrodite, ktorá mala podobnú úlohu ako Freya, keďže bola bohyňou lásky, krásy a plodnosti. V rímskom panteóne plnila túto úlohu Venuša. Piatky sú aj dnes v mágii ideálne na privolanie lásky do svojho života. Použite kryštály ako ružový quartz, ružovú sviečku, lupene ruže a esenciálne oleje ako ruža alebo geránium. Pamätajte však na to, že čary vám neprinesú toho chlapa zo štvrtého poschodia s modrými očami a vyšportovaným telom. Čary vám prinesú to, čo tam niekto hore uzná za najlepšie pre vás práve v danej chvíli. A môžte škrípať zubami a hádzať sa o zem, ale viete vy, čo je pre vás v danej chvíli najlepšie? (nie, čipsy pri romcome alias romantickej komédii to nie sú)Damiánový likér, ideálny nápoj na piatok

My čarodejnice piatok trinásteho milujeme, dokonca sa hovorí, že dieťa narodené v tento deň bude mať šťastie vo všetkom, do čoho sa pustí. Odpustite teda piatku trinásteho a privítajte ho, ako hociaký iný deň - s nadšením z nového dňa, ktorý určite prinesie niečo krásne.


Friday the 13th


How did you spend Friday the 13th? Did a black cat cross your path? If so, remember that it can mean that the cat is going somewhere. But seriously, have you ever heard the word "paraskavedekatriaphobia"? Or "friggatriskaidekaphobia"? These words indicate the fear of Friday the 13th. It is said that more accidents and misfortunes happen on this day. This is of course nonsense, and as with many other things, the so-called psychological priming plays a big role here, that is, if someone tells you that Friday the 13th is an unlucky day, then you will be unlucky. So why do people fear Friday the 13th so much?


History is written by the victors, because it is "his story", and history shows us that the church used not always peaceful means to convert the population to the Christian faith. Ancient myths were twisted, distorted, many pieces of information were left out, just like it is today. Who knows if Judas was really the thirteenth guest at the last supper before the crucifixion of Christ, and if it was exactly on Friday the 13th when the Templar trial began?


Etymology teaches us that Friday is named after the Scandinavian goddess Freya. Freya ("lady" in Norwegian) is the goddess of sexuality, love, fertility, beauty, i.e. everything that the church feared in women. She was also the goddess of war, gold and death, and that somehow did get along very well with a woman. Women menstruate for 13 months (that alone makes many men cringe), the number of women in the witch guild is also 13, and since it's a lucky day for witches, Friday the 13th simply fell victim to a smear campaign. Poor Friday the 13th, don't you feel sorry for him?


Friday is also dedicated to the Greek goddess Aphrodite, who had a similar role to Freya as she was the goddess of love, beauty and fertility. Venus fulfilled this role in the Roman pantheon. Even today, in magic, Fridays are ideal for inviting love into your life. Use crystals like rose quartz, rose candle, rose petals and essential oils like rose or geranium. But remember that charms won't get you that guy from the fourth floor with the blue eyes and athletic body. The Universe will bring you what someone up there deems best for you at that moment. And you can grind your teeth and throw yourself on the ground, but do you know what is best for you at that moment? (no, popcorn and a romcom are not)


We witches love Friday the 13th, it is even said that a child born on this day will be lucky in everything they undertake. So forgive Friday the 13th and welcome it like any other day - with enthusiasm for a new day that will surely bring something beautiful!
29 views0 comments

Comments


bottom of page