top of page

Na Nový Rok, o slepačí krok/ Cheers for the New Year!


Horúci maslový rum na zahriatie

Oslavy zimného slnovratu sú za nami a nový rok je tu čo by zápalkou dohodil. A aj keď mnohé čarodejnice oslavujú keltský Nový rok počas Samhainu, väčšina novodobých "pohanov" i "obyčajných" ľudí oslavuje príchod Nového roka podľa juliánskeho kalendára, čiže prvého januára. Práve január je ideálny čas na zbavenie sa zlozvykov, odchodu toho, čo nás nenapĺňa a prípravy miesta pre to, čo nás živí (duchovne i fyzicky). Slnko, darca života, nás prebúdza z letargie, a my sme opäť plní energie a motivácie začať niečo nové. Nečudo, že práve začiatok kalendárneho roka je často využívaný (Psychológ jedenia vo mne hovorí zneužívaný) na diéty, nájazd na fitness centrá a odopieranie si po sviatkoch plných hojnosti.


Keďže nie som zástancom diét, môj január je vyplnený robením tzv.vision board - vizuálnej nástenky a zamyslením sa nad cieľmi a smerovaním môjho života v Novom roku.Novoročný prášok

Prášok prianí


Budete potrebovať:


- sušené ihličie z ihličnanu (ja používam sušený céder zo záhrady, ale môže byť aj ihličie z vianočného stromčeka)

- sušené bobkové listy

- sušený rozmarín

Mažiar alebo mlynček na bylinky

Malá sklenená flaštička


Ako na to: rozdrvte bylinky najmeno, pričom myslite na všetko úžasné, čo sa vám splní budúci rok. Naplňte bylinkami fľašku a na Nový rok si nasypte trocha bylinkového prášku do rúk. Želajte si niečo a fúknite - prášok sa spojí s elementom vzduchu, ktorý vaše prianie odnesie do "vyšších sfér" - ľudovo povedané, poviete univerzu, nech vám dá kopu peňazí a silného chlapa, čo narúbe drevo, alebo tak nejak.


Niečo na zahriatie


Január sa nesie v znamení Kozorožca (ach jaj, mám jedného doma) a jedinci narodení v tomto znamení sú notoricky známi plánovaním pomaly aj toho, kedy idú na záchod. Vtipy bokom, toto obdobie je naozaj ideálnym časom na plánovanie celého roka, a je len na vás, do akých detailov až zájdete. Kozorožcovi vládne Saturn, planéta zodpovednosti a príležitostí, aj keď nevýhodou týchto jedincov je až prílišná štruktúra bez miesta na uvoľnenie sa (a buzerujú aj ostatných okolo, ak ich náhodou pristihnú v sladkej nečinnosti). Ak chcete teda trocha pookriať kým postavíte hrubé silné múry budúceho roka, pripravte si tento čarovný nápoj a rozjimajte o svojich plánoch a prianiach.


Ako na to:


Roztopte 1 lyžicu ghee alebo masla, pridajte za štipku škorice, muškátoveho orieška, pripadne aj medovníkove korenie, zalejte trochou rumu a vody. Nechajte povariť pár minút. Môžte pridať i šľahačku.


Želám vám všetko dobré do Nového Roku.


Cheers for the New Year!


The winter solstice celebrations are behind us and the new year is here. And even though an astrological new year doesn't begin before the Spring Equinox, most people celebrate the arrival of the New Year according to the Julian calendar, i.e. the first of January. January is the ideal time to get rid of bad habits, leave what does not fulfill us and prepare a place for what nourishes us (spiritually and physically). The sun, the giver of life, awakens us from lethargy, and we are again full of energy and motivation to start something new. It's no wonder that the beginning of the calendar year is often used (the eating psychologist in me says abused) for diets, raiding fitness centers and denying yourself after holidays full of abundance.


Since I am not a supporter of diets, my January is filled with making a so-called vision board - a visual board and thinking about the goals and direction of my life in the New Year.


Here are some tips for the New Year wishes:


Wish powder :

You will need: - dried conifer needles (I use dried cedar from the garden, but you can use needles from the Christmas tree)

- dried bay leaves

- dried rosemary

- mortar or herb grinder and small glass bottle

How to do it: crush the herbs while thinking of all the wonderful things that will come true for you next year. Fill a bottle with herbs and pour some herbal powder into your hands on the first days of the New Year. Make a wish and blow - the powder will combine with the element of air, which will take your wish to the "higher realms".


January is under the sign of Capricorn (I have one at home) and individuals born under this sign are notorious for planning EVERYTHING. This period is the perfect time to plan the whole year, and it's up to you how much detail you go into. Capricorn is ruled by Saturn, the planet of responsibility and opportunity, although the downside of these individuals is too much structure with no room to relax (there's a down side to it though). So, if you want to cozy up before you build thick strong walls for the year ahead, prepare this magical drink and meditate on your plans and wishes.


How to do it: Melt 1 tablespoon of ghee or butter, add a pinch of cinnamon and nutmeg, and add boiling water (rum is optional). You can also add whipped cream. Enjoy!
62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page