top of page

Jesenná idylka/ Virgo Season and Mabon
Rovnaký je deň i noc,

vďaka Bohom za pomoc

Kde je zúfalstvo je i nádej

Bolesť a smútok láskou zažeň

Dnes oslavujeme plné sýpky,

Tešme sa bo osud je vrtký.


Scroll down for the English version of this article


Už dujú vetry od strniska...A svrček stále sám a sám, komuže hrám ach komu hrám.


Tento príbeh o svrčkovi, ktorý sa celé leto pofľakoval, a na zimu nemá čo jesť, bol jeden z najobľúbenejších príbehov mojich štyroch detí. Svrčkovi nakoniec pomohli mravce a všetko sa dobre skončilo, ale priznám sa, že vždy keď som knižku mojim deťom pred zimou čitala, prepadol ma znášací syndróm typu "Mara rýchlo narúb drevo, upeč chlieb a vyúď slaninu, lebo v zime nebude čo jesť." Možno máme v sebe evolučne zakódované, že kratšie dni znamenajú menej obživy, a nielenže začneme podvedome priberať, ale plníme si špajzy ako tie mravce v detskej knižke.


Mabon, alebo jesenný slnovrat, sa oslavuje medzi 21 a 24 septembrom, a predstavuje zostup do temna, nie však v zlom zmysle. Koleso roka sa neprestáva točiť, dni sa krátia a noci predlžujú, a pani Zima už klope na okno. Sady sú plné jabĺk, vinice hrozna, a my práve v tomto čase oslavujeme príchod do Provensálska (v roku 2022 je to už 16 ročné výročie). Poľovnícke pušky vystreľujú po celý víkend a špajzy sa plnia až po vrch. Mabon je čarodejnícky deň vďakyvzdania za všetko hmotné i nehmotné, čo nám bolo nadelené v tomto roku.


Z gréckej mytológie je známy príbeh o Persepone, ktorá zostupuje ku kráľovi podsvetia, Hádesovi, práve v tomto čase. Persepóna, ktorá zbierala kvety na lúke, bola unesená Hádesom, keďže bol očarený jej krásou. Na dlhých šesť mesiacov, všetok život na zemi pohasol, kým Demeter oplakávala svoju dcéru. Eleuzínske mystériá oslavovali práve túto personifikáciu smrti a znovuzrodenia. V tomto čase je oslavovaný aj boh Dionýzus, boh vína a potešenia. Nemusíte mu však ponúkať obety zvierat ako tomu bolo v minulosti, stačí si na jeho počesť vypiť pohár dobrého vína alebo hroznovej šťavy. Oslavné nápoje sa kedysi pili z rohu - kornukopie, a boli aj plnené ovocím, zeleninou a zrnami.


Bylinky na zimu

V tomto období prechádzame z elementu ohňa k elementu vody. Oltáry sa zdobia darmi prírody, medzi najobľúbenejšie dekoracie patria jablká, žalude, kukurica, hrozno, tekvice, slnečnice i víno. Typickými farbami sú burgundská červená, oranžová, tmavozelená, fialová, hnedá a zlatá. Bohyne a bohovia oslavované v tieto dni sú Afrodita, Dionýzus, Persepona, Demeter, a moja obľúbená bohyňa Hekate. Na stole by nemal chýbať chlieb. kukurica, červené mäso, jedlá z tekvice, jabĺk, koreňovej zeleniny.


Mabon nás učí, že bez tmy neexistuje svetlo a bez smrti neexistuje život. Je čas zamyslieť sa, čo nám priniesol rok a zahĺbiť sa do seba. Rodinný kozub (obrazne aj doslova) sa stáva centrom diania až do zimného slnovratu, kedy znova príde svetlo a nový život.


Gods of Mabon

Spirits of Fall

Bless this harvest and this home

Let this harvest and this home

find good fortune and never mourn.

May we find balance in our lives

as we find it in our hearts.


Virgo season begins in late August, beginning the transition from summer to autumn and leading right up to the autumn equinox, Mabon. In the days and weeks before the autumn equinox, we feel a winding down, a sense of returning to normal. Virgo asks us to find clarity, to create routines that facilitate deeper change.


Mabon is celebrated between September 21 and 24, and represents a descent into darkness, but not in a bad way. The wheel of the year keeps turning, the days are getting shorter and the nights are getting longer, and Mrs. Winter is already knocking on the window. The orchards are full of apples, the vineyard is full of grapes, and we are celebrating our arrival in Provence at this time (in 2023 it is already 17 years anniversary). Hunting season starts and pantries are filled to the brim. Mabon is a magical day of thanksgiving for everything material and immaterial that has been bestowed upon us this year.


In Greek mythology, Mabon corresponds with the story of Persephone descending to the king of the underworld, Hades. Persephone, who was gathering flowers in a meadow, was abducted by Hades as he was enchanted by her beauty. For six long months, all life on earth was extinguished while Demeter mourned her daughter. The Eleusinian Mysteries celebrated this very personification of death and rebirth. At this time, the god Dionysus, the god of wine and pleasure, is also celebrated. However, you don't have to offer him animal sacrifices like in the past, just drink a glass of good wine or grape juice in his honor. Festive drinks were once drunk from a cornucopia, and were also filled with fruits, vegetables and grains.On Mabon, we pass from the element of fire to the element of water. The altars are decorated with the gifts of nature, among the most popular decorations are apples, acorns, corn, grapes, pumpkins, sunflowers and wine. Typical colors are burgundy red, orange, dark green, purple, brown and gold. Goddesses and gods celebrated on these days are Aphrodite, Dionysus, Persephone, Demeter, and my favorite goddess Hekate. Bread should not be missing from the table. corn, red meat, dishes from pumpkin, apples as well as root vegetables. Mabon teaches us that without darkness there is no light and without death there is no life. It's time to reflect on what the year has brought us and to delve into ourselves. The family hearth (figuratively and literally) becomes the center of events until the winter solstice, when light and new life come again.76 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page