top of page

Máme tu leto, aj slnko vie to.../ Summer Solstice


Jahodový mocktail s levanduľou/ Strawberry mocktail with lavender

Scroll down for the English version of this post


Aj slnko vie to, leto je fajn...túto pesničku hádam pozná každý z nás. Ale viete, že Litha alebo letný slnovrat, je sviatok slávený medzi 19 až 22 júnom a predstavuje najdlhší deň v roku?


Názov 'litha' pravdepodobne označoval pokojné moria počas tohto obdobia roka. Kresťania prevzali oslavy slnovratu a pomenovali ho Svätojánska Noc, ktorú slávime 24.júna. Pre Keltov tento sviatok znamenal návrat cezmínového kráľa, ktorý pol roka bojoval so svojím bratom, dubovým kráľom. Dub totiž pre Keltov reprezentoval bránu do temnejšej polovice roka. Starovekí Gréci a Rimania zas oslavovali bohyňu domova Vestu - Hestiu, ktorej v chrámoch ponúkali koláče s posvätnou vodou. Pre Egypťanov letný slnovrat predstavoval začiatok roka, keďže boh Ra bol bohom slnka.


Doma vyrobené kadidlo z ruže, bazalky tulsi a slezu/ Homemade incense from rose, tulsi and marshmallow root powder

Oslavy sa od čias našich predkov veľmi nezmenili, a Lithu slávime čerstvým ovocím a zeleninou zo záhrad, piknikmi a kúpaním sa v slnečnom svetle. Naše telo je živené tým najlepším z prírody a je nabité energiou. Pradávne stavby ako Stonehenge zažívajú nájazd nadšencov pozorovania slnovratu a aj keď sa zdá, že leto ešte len naberá na sile, v kolese roka stráca slnko svoju energiu práve v tomto čase. Čoskoro sa začne zber a ten vystriedajú vetry od strniska, ako v tej detskej rozprávke o svrčkovi.Letný slnovrat by ste určite mali osláviť vonku. Obľúbenou zábavou počas tohto sviatku je zapaľovanie ohňov, pretože slnovrat sa nesie v znamení ohňa a pozorovanie tzv. ružového (zvaný aj jahodový) mesiaca - júnového splnu. Kelti rituálne pálili šalviu alebo mach z duba a preháňali cez oheň dobytok pre očistu. Uhlíky z tlejúcej pahreby boli rozhádzané po poliach na zabezpečenie dobrej úrody. Môžte si tiež urobiť mandalu z čerstvých kvetových lupienkov alebo na farebnú stužku napísať vaše prianie a zaviazať ju o konár stromu, najlepšie dubu.


Robenie mandaly z kvetov/ Flower mandala

Pri výzdobe počas tohto sviatku nechýba drobné ovocie, jedlé kvety, rozmarín i svätojánske bylinky, ktorých zber je ideálny práve v týchto dňoch. Vraj majú magickú moc. Rituály sú venované hojnosti, plodnosti i očiste.Bylinkový čaj na oslavu slnovratu


1 polievková lyžica usušených ružových lupeňov

1 polievková lyžica usušenej medovky

1 polievková lyžica usušenej mäty

1 polievková lyžica usušenej alojzie citrónovej (citrónovej verbeny)


Bylinky uschovávame v nádobe a ak chceme urobiť čaj, použijeme lyžicu zmesi a zalejeme vriacou vodou. Vždy prikryjeme a necháme lúhovať 10-15 minút.
Slnečný čaj


2 polievkové lyžice ibišteka

1 polievková lyžica ružových lupeňov

3 plátky pomaranča

filtrovaná voda


Všetky ingredience dajte do pohára, zavrite a nechajte na slnku 3 hodiny.Zaujímavou aktivitou je okrem kvetinovej mandaly, pikniku so sezónnym ovocím a vešania stužiek aj vytvorenie tzv Vestinej metly. Metly sa odjakživa spájajú s čarodejnicami, viete však, že metla symbolizuje vyhnanie negatívnej energie z domu? Často býva zavesená nad dverami ako ochranný symbol. Či už si metlu vytvoríte sami, alebo si ju kúpite a ozdobíte, pamätajte, že na nej len tak ľahko neodletíte. Ono je to totiž všetko humbug a funguje to iba v hlave. Keď sa totiž čarodejnice natrú masťou z psychotropných bylín, dostanú sa do tranzu, v ktorom sa dá zažiť všeličo. Zároveň metla predstavuje falický symbol, ktorého použitím čarodejnice vzývajú dobrú úrodu. Po tomto vysvetlení je každému jasné, že lietanie na metle ako spôsob udania a upálenia nevinných žien bolo riadne nespravodlivé.


Ako si urobiť metlu na ochranu domu: pre rukoväť metly použite konár z hlohu, dubu, liesky, a priviažte okolo nej bylinky. Na tento účel sa hodia byliny s pevnou stonkou ako levanduľa, rozmarín alebo palina. Metlu môžte zhotoviť v akejkoľvek veľkosti a môžte si ju ozdobiť aj stužkami alebo kryštálmi, fantázii sa medze nekladú.


A keď už sme pri tých metlách, vyrobte si aj túto lietaciu masť. Ingrediencie v nej sú vzácne ale s jej pomocou aspoň odletíte do ríše snov. Samotná výroba masti je pre mňa rituálom.Čarodejnícka masť (zvaná flying ointment)


Budete potrebovať:

7 kvapiek z týchto esenciálnych olejov: frankincense, levanduľa, borievka-juniperus

2 lyžice usušenej paliny naloženej v štvrť pohári olivového oleja počas siedmych dní.

7 kvapiek Bachovej esencie duba

2 poháre kakaového, mangového alebo shea masla

štvrť pohára včelieho vosku


Ako na to:

Roztopte maslo a vosk, po roztopení pridajte palinový olej, ktorý ste predtým precedili. Odstavte z plameňa a pridajte esenciálne oleje a Bachove kvapky. Naplňte nádoby - ja používam sklenené kelímky.


Želám vám krásny letný slnovrat. Nezabudnite si zatancovať bosé v tráve, nazbierať lupienky kvetov, a milovať všetko a každého okolo seba. Je čas.


-----------------------------------------------------------------------------


Litha, or summer solstice, is a holiday celebrated between June 19 and 22 and represents the longest day of the year. The name 'litha' probably referred to calm seas during this time of year. Christians took over the celebration of the solstice and named it St. John's Night, which we celebrate on June 24. For the Celts, this holiday marked the return of the holly king, who fought with his brother, the oak king, for half a year. Oak represented the gate to the darker half of the year for the Celts. The ancient Greeks and Romans celebrated the home goddess Vesta - Hestia, to whom they offered cakes with holy water in temples. For the Egyptians, the summer solstice represented the beginning of the year, as the god Ra was the god of the sun.


How to celebrate Litha


The celebrations haven't changed much since the days of our ancestors, and we celebrate Litha with fresh fruits and vegetables from the garden and picnics. Our body is nourished with the best of nature and is charged with the energy of the Sun. Ancient sites like Stonehenge are experiencing an influx of solstice-watching enthusiasts, and even though summer seems to be just gaining momentum, it's at this time of the year that the sun loses its energy.


You should definitely celebrate the summer solstice outside. A popular pastime during this holiday is lighting bonfires, because the solstice is in the sign of fire and observing the so-called pink (also called strawberry) moon - June full moon. The Celts ritually burned sage or oak moss and drove cattle through the fire for purification. The coals from the fire were scattered over the fields to ensure a good harvest. You can also make a mandala from fresh flower petals or write your wish on a colored ribbon and tie it to a tree branch, preferably an oak tree.


Small fruits, edible flowers, rosemary and St. John's wort are used as edible and medicinal decoration as they are said to have magical powers. Rituals are dedicated to abundance, fertility and purification.


Herbal tea to celebrate the solstice 1 tablespoon of dried rose petals 1 tablespoon of dried honeydew 1 tablespoon of dried mint 1 tablespoon of dried lemon verbena (lemon verbena) Keep the herbs in a container and if you want to make tea, use a spoonful of the mixture and cover it with boiling water. Let it infuse for 10-15 minutes.


Sun tea 2 tablespoons of hibiscus 1 tablespoon of rose petals 3 slices of orange filtered water Put all the ingredients in a glass, close it and leave it in the sun for 3 hours.


In addition to a flower mandala, you can create a so-called Vesta broom. Brooms have always been associated with witches, but did you know that the broom symbolizes banishing of negative energy from the house? It is often hung above the door as a protective symbol. Whether you make a broom yourself or buy one and decorate it, remember that it won't fly away easily. It's all humbug and it only works in the head. In the old days witches used an ointment made from psychotropic herbs, they got into a trance in which they experienced all kinds of visions. At the same time, the broom represents a phallic symbol, which witches use to invoke a good harvest.


Vesta's broom How to make a broom to protect the house: use a hawthorn, oak, or hazel branch for the handle of the broom, and tie herbs around it. Herbs with a strong stem such as lavender, rosemary or wormwood are suitable for this purpose. You can make a broom in any size and you can also decorate it with ribbons or crystals, there are no limits to your imagination. And while we're on the subject of brooms, make this flying salve too. The ingredients in it are rare, but with its help you can at least fly away to the realm of dreams. Making the ointment itself is a ritual for me.


Flying ointment


You will need: 7 drops of these essential oils: frankincense, lavender, juniper 2 tablespoons of dried wormwood steeped in a quarter cup of olive oil for seven days. 7 drops of Bach oak essence 2 glasses of cocoa, mango or shea butter a quarter cup of beeswax How to do it: Melt the butter and wax, once melted add the wormwood oil that you strained earlier. Remove from heat and add essential oils and Bach drops. Fill the containers - I use glass cups. I wish you a beautiful summer solstice. Don't forget to dance barefoot in the grass, collect flower petals, and love everything and everyone around you. It's time.

Zber svätojánskej bylinky/ Foraging for St.John's wort


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page