top of page

Máj, lásky čas/ May Day

Updated: Apr 30, 2023


Pod hlohom

Scroll down for the English version of this article


Keď je jar v plnom prúde a noci ešte chladné, na La Fare sa oslavuje Beltane, keltský sviatok lásky a plodnosti. Ohlasuje ho tzv. Ružový mesiac - spln v apríli, a patrí k nemu aj Kvetinový mesiac v máji. Podobne ako počas Samhainu, hranica medzi svetom tu a svetom tam je veľmi tenká. Víly a škriatkovia majú pasiu v zamotávaní ľudských osudov a dajte si pozor, aby vám nepočarovali mlieko a chlieb nerozkysol.


Valpružina noc, ktorá pripadá na 30.apríla bola časom zapaľovania ohňov, zvaných podľa keltského boha slnka Belena a symbolizovala dynamiku leta. Belenos mal dar sily, plodnosti, prinášal svetlo a liečil. Všetky ohne v domoch boli v tento sviatok zahasené a znova zapálené až z ohňov Beltane. Vy možno tiež vtedy vypínate kúrenie, tak aspoň viete prečo. Druidi zviazali deväť posvätných driev do viazaničky a potom ich zapálili. Okolo ohňov sa tancovalo a veselilo, zdatnejší ich aj preskakovali, až im gate horeli. Cez dym z ohňa poháňali aj dobytok, aby bol plodný a zdravý. Bojovníci dávnych čias si zas posledný krát dopriali hojnosti predtým, ako sa pobrali do boja. Valpružina noc bohužiaľ príchodom kresťanstva nadobudla zlú konotáciu a nazývali ju "Hexennacht", čiže nocou čarodejníc, lebo tie vraj lietali na metlách na čarodejnícky snem, kde sa oddávali hriechu. V Nemecku je dodnes táto noc spojená s maskami a bujarou zábavou, ktorú by sme čakali až na Halloween.


Hloh je liekom na srdce

Májové oslavy boli v anglosaskej tradícii časom tzv."a-maying". Milenci sa oddali s cieľom splodiť dieťa požehnané jarnou energiou. Ak jediné, čo poznáte z májových osláv je májka, alebo vysoký kôl so stužkami, vedzte, že symbolizuje falus a yoni, čiže spojenie mužskej a ženskej energie. Počas osláv sa vybrala májová kráľovná a májový kráľ a symbolicky im boli zviazané ruky na znak znovuzrodenia zeme.


Rimania a Gréci zas oslavovali Flóru, bohyňu plodnosti, kvetín a zelene, šesťdňovým majálesom, hrami a obetami medu, vína a zvierat. Oslavovali aj Maiu, dcéru Fauna, ktorého isto poznáte z rozprávok ako stvorenie s telom napoly zvieracím a napoly ľudským.


Máj, lásky čas

A ako čarodejnice oslavujú Beltane? Umyjú si tvár rannou rosou, aby boli ešte krajšie ako sú (úprimne, nepoznám škaredú čarodejnicu, a teraz už viete prečo), pália ohne, či už naozajstné, alebo symbolické, a na rozkvitnutý hloh viažu farebné stužky. Hloh totiž kvitne práve okolo prvého mája, a je vo folklóre mnohých krajín spájaný s plodnosťou. V bylinkárstve sa používa na liečbu srdcových chorôb, a kedže tie sú pliagou aj dnes, určite si choďte nazbierať jeho kvety. Ale pozor. Môže sa vám stať, že vás uchmatnú víly, tie totiž samostatne stojace hlohy náramne obľubujú.


Viac napadov na oslavu Beltane:


1. Vytvorte si oltár plný symbolov plodnosti. Spolu s kvetmi a sviečkami začleňte falické symboly ako sú palice alebo vence, ktoré budú predstavovať lono.

2. Bezpečne zapáľte oheň, aby ste oslávili element ohna. Tancujte a spievajte. Zapáľte zelené sviečky, aby ste privolali hojnosť a prosperitu.

3. Uctievajte bohyňu a ženské energie: Spojte sa s božskými ženskými archetypmi ako Afrodita, Artemis, Diana, Freya a Venuša. Oslavujte svojich ženských predkov.

4. Ozdobte svoj domov kvetmi a rastlinami.


May Day


When spring is in full swing and the nights are still cool, we celebrate the Celtic festival of love and fertility, Beltane. It is announced by the so-called Pink Moon - the full moon in April, as well as the Flower Moon in May. Like during the celebration of Samhain, the line between worlds is very thin. Fairies and goblins have a passion for entangling human destinies, and be careful they don't bewitch your milk and your bread won't rise.


Walpurgis night, which falls on April 30, was the time of lighting bonfires, named after the Celtic sun god Belen, and symbolized the dynamism of summer. Belenos had the gift of strength, fertility, bringing light and healing. All the fires in the houses were put out on this holiday and rekindled only from the Beltane fires. You might also turn off the heating then, so at least you know why. The Druids tied the nine sacred trees into a bundle and then set them on fire. People danced around the fires and had fun, the more able-bodied even jumped over them (don't try this at home). Through the smoke from the fire, they also drove cattle to be fertile and healthy. The warriors of ancient times indulged in plenty one last time before going into battle. Unfortunately, with the advent of Christianity, Walpurgis night acquired a bad connotation and was called "Hexennacht", meaning the night of witches, because they were said to fly on broomsticks to the witches' gathering, where they indulged in sin. In Germany, this night is still associated with masks and exuberant fun, which we would expect only on Halloween.


In the Anglo-Saxon tradition, the May celebrations were called "a-maying". The lovers got married with the goal of producing a child blessed with spring energy. If the only thing you know from May celebrations is the maypole, or a tall pole with ribbons, know that it symbolizes the phallus and the yoni, that is, the union of male and female energy. During the celebrations, the May Queen and May King were chosen and their hands were symbolically tied to mark the rebirth of the earth.


The Romans and Greeks celebrated Flora, the goddess of fertility, flowers and greenery, with a six-day feast, games and sacrifices of honey, wine and animals. They also celebrated Maia, the daughter of Faunus, who you probably know from fairy tales as a creature with a half-animal and half-human body.


And how do witches celebrate Beltane? They wash their face with the morning dew to make them even more beautiful than they are (honestly, I don't know an ugly witch, and now you know why), they light fires, whether real or symbolic, and tie colorful ribbons on the blooming hawthorn. Hawthorn blooms around the May 1st, and is associated with fertility in the folklore of many countries. In herbalism, it is used to treat heart diseases, and since heart disease is a major concern in today's world, be sure to go and collect its flowers. But be careful. You may be grabbed by the fairies, because they are very fond of the these beautiful trees.


More ways to celebrate (inspired by Wendy Mata, Founder of Bruja Power Botanica):

  • Create a Beltane Altar: set up an altar filled with symbols of fertility and growth. Incorporate phallic and womb-like items, such as staffs or wreaths, alongside flowers and candles to represent the life-giving fires of the season.

  • Fires of Beltane: Safely light a Beltane fire to gather around and celebrate the season's warmth. Dance and sing if you wish. Light green candles to invoke abundance and prosperity.

  • Honor the Goddess and Feminine Energies: Connect with divine feminine archetypes and spirits by offering prayers and incantations to deities like Aphrodite, Artemis, Diana, Freya, and Venus. Pay tribute to the nurturing aspects of motherhood by celebrating your female ancestors.

  • Adorn Your Home with Flowers and Plants: Embrace the beauty of spring by decorating your home with vibrant floral arrangements.


80 views0 comments

Comments


bottom of page