top of page

Letná láska je vždy kratučká.../Goodbye SummerŽatva už začína, popadni dych

na poli závisí osud všetkých

Kráľom i ľuďom dá pole čo treba,

a chudobný ľud čaká na svoj krajec chleba.


Scroll down for the English version of this article.


Máme tu Lughnasadh, zvaný aj Lammas. Prvého augusta sú klasy už zrelé a začína sa žatva toho, čo sme zasiali, či už v praktickom, alebo duchovnom zmysle. Jablká, broskyne i černice dozrievajú, a vo vzduchu cítiť jeseň. Nastáva čas nastoliť otázku - bude nás to, čo sme zožali, živiť po celú zimu? Táto otázka bola pre našich predkov otázkou života a smrti. V súčasnej dobe, kedy je jedlo dostupné každý deň v týždni, mesiaci i v roku, táto otázka pre mnohých bohužiaľ stráca význam.


Na oblohe môžme pozorovať augustový jeseterový mesiac (keďže práve v tomto období bolo jednoduché ryby chytiť). Nasleduje ho septembrový kukuričný mesiac. V keltskej mytológii je Lammas/Lughnasadh oslavou bohyne Tailtiu, náhradnej matky boha slnka Lugh a na jej počesť sa konali veľké oslavy a hry. Je to zároveň oslava samotného boha Lugha, ktorý bol zdatným kováčom, stolárom, liečiteľom, hudobníkom, bojovníkom a vládcom letných búrok. Obľúbenou zábavou v tomto období bol zber černíc či čučoriedok. Mládež sa počas zberu všelikde zatúlala a zvyšok si už isto domyslíte. Tradičné sú i remeselnícke trhy, kde si môžte kúpiť domáce výrobky od výmyslu sveta. Vhodnou činnosťou je aj zhodnotiť svoje zásoby byliniek na zimu, a pripraviť sa na zber šípok, čiernych bobúľ bazy či hlohu.


Bábiky z klasov

A ako slávime Lammas na La Fare? Vytváranie bábik z kukuričných klasov je v našej kultúre známe, viete však, že podobné bábiky sa tvorili aj z pšeničných klasov? Tieto bábiky v sebe ukrývali dušu samotného semena, dušu bohyne Tailtiu či bohyne Cailleach, z ktorého znova na jar vyrastie nová rastlina, ktorá nás bude živiť. Bábiky ochraňovali dom počas krutej zimy a boli prísľubom zrodenia života.


Dom si môžte vyzdobiť typickými kvetmi tejto sezóny ako slnečnica, rudbekia, echinacea, pšeničnými klasmi i levanduľou, ktorú v Provensálsku práve v tomto čase žnú a destilujú. Z farieb vládne žltá, oranžová, zlatá a hnedá.


A čo by bola oslava sviatku bez jedla a pitia? Typickým nápojom je samozrejme pivo, jablčný mušt a jedlá s jablkami, červeným ovocím, cibuľou, cesnakom a zemiakmi. Na stole by nemal chýbať chlieb (môj bezlepkový a ten z jednozrnky má na stole čestné miesto). Nechtík, kamilky, ovos, rozmarín či šalvia sú zas bylinky, ktoré vám môžu skrášliť stôl. Ak ste milovníčkou kryštálov, citrín, labradorit či topáz sú správnou voľbou.V tomto čase je vhodné zamyslieť sa, čo chceme z nášho života odstrániť, čo nás už nenapĺňa a nevyživuje. Toto obdobie je obdobím prechodu do temnej časti roka, kedy sa uzavrieme do seba a budeme rozjímať. A rozjíma sa ľahšie, keď to máme v hlave poriadne upratané, však? Aké oblasti vo vašom živote treba vyčistiť, podobne ako sa polia čistia od uschnutej pšenice? Možno treba spáliť za sebou mosty? Oheň je symbolom očisty a kedysi farmári používali techniku vypaľovania polí za účelom odtstránenia škodcov i hnojenia polí. Určite je to lepšia taktika ako postrek polí chemikáliami, nie?It's Lughnasadh, also called Lammas. It occurs each year in the northern hemisphere on August 1st and in the southern hemisphere on February 1st. Although it is still summer, autumn is just around the corner and the most fruitful time of the year – harvest season (whether in a practical or spiritual sense) – is beginning. Apples, peaches and blackberries are ripening, and you can smell autumn in the air. Everything is coming to a climax – and endings are on the horizon.

It is time to raise the question - will what we have harvested feed us throughout the winter? This question was a matter of life and death for our ancestors. Nowadays, when food is available every day of the week, each month and year, this question unfortunately loses its meaning for many.


We can observe the August sturgeon moon in the sky (since it was during this period that it was easy to catch fish). It is followed by September's corn month. In Celtic mythology, Lammas/Lughnasadh is a celebration of the goddess Tailtia, the surrogate mother of the sun god Lugh, and great celebrations and games were held in her honour. It is also a celebration of the god Lugh himself, who was a skilled blacksmith, carpenter, healer, musician, warrior and ruler of summer storms. Picking blackberries or blueberries was a popular pastime during this period. Handicraft markets are also traditional, where you can buy homemade products from around the world. Evaluate your stock of herbs for the winter and make dolls from corn or wheat cobs These dolls hid the soul of the seed itself, the soul of the goddess Tailtiu or the goddess Cailleach, from which a new plant will grow again in the spring that will feed us. The dolls protected the house during the harsh winter and were a promise of the birth of life.


You can decorate your house with typical flowers of this season, such as sunflowers, rudbeckia, echinacea, wheat ears and lavender, which are harvested and distilled at this time in Provence. The dominant colors are yellow, orange, gold and brown. The typical drink is, of course, beer, cider and dishes with apples, red fruits, onions, garlic and potatoes. Bread should not be missing on the table as are herbs such as calendula, chamomile, oats, rosemary or sage. If you love crystals, citrine, labradorite or topaz are the right choice.


At this time, it is appropriate to think about what we want to remove from our lives, what no longer fulfills and nourishes us. This period is the time of transition to the dark part of the year. What areas in your life need to be cleared, just as fields are cleared of dry wheat? Maybe we need to burn our bridges? Fire is a symbol of purification, and farmers once used the technique of burning fields to remove pests and fertilize the fields. Surely that's a better tactic than spraying fields with chemicals, right?47 views

Recent Posts

See All

1 Comment


vierakov
vierakov
Aug 01, 2021

Krásne napísané ,Haninka!

Like
bottom of page