top of page

Kurva i svätica/ A Whore and A Saint"Som prvá a posledná.

Som milovaná a zatracovaná.

Som kurva i svätica.

Som manželka i panna.

Som nevesta i ženích.

Som ona, Boh".


(Výňatok z gospelu Hrom)


V roku 1896 na trhu so starožitnosťami v Káhire, bol medzi pokrikujúcimi predavačmi, vôňou korenia a Aladinovými lampami objavený zaujímavý dokument. Je napísaný v koptčine, jazyku dodnes používanom egyptskými kresťanmi. Dnes ho môžte vidieť v berlínskom múzeu pod názvom Berlínsky kódex. Preklad zvitku sprevádzali mnohé zaujímavé udalosti. Práve keď bol pripravený v tlačiarenskom stroji, prasklo v tlačiarni potrubie a zničilo celú prvú edíciu. Potom vypukla prvá svetová vojna a tlačenie sa odložilo.


Medzitým sa našla druhá kópia textu, tiež v Egypte. Keď sa ju pokúsili vydať, vypukla druhá svetová vojna. Po vojne boli objavené viaceré zvitky skorých kresťanských textov, gospely Tomáša, Filipa, Jánov apokryf, Múdrosť Ježiša Krista (oba priradené k predošlým nájdeným textom známe ako Máriin gospel) a text zvaný Hrom, Dokonalá myseľ. Hovoríme o nich ako o gnostických gospeloch, kedže sa orientujú na gnózu, poznanie samého seba. A čo majú všetky tieto texty spoločné? Hovoria o ľudskej stránke Krista, o dôležitosti Márie Magdalény a o vykúpení nie pomocou niekoho iného, teda Boha, ale samými sebou. Keď som čítala knihu o Márii Magdaléne, táto veta do mňa udrela ako blesk počas augustovej búrky.


Márie podľa legendy priplávali k pobrežiu regiónu Camargue, táto socha je v kostole v Saint Maximin

Možno by bolo na tomto mieste vhodné napísať niečo o mojom vzťahu ku kresťanstvu. Moja babička bola veľmi nábožná, v nedeľu povymetala deväť kostolov, dokonca zomrela na Bielu sobotu, nech je jej zem ľahká. Ako tínedžer som dokonca spievala v evanjelickom zbore, ale niečo mi na tom oficiálnom "kresťanstve" nesedelo. Bola som veľmi hrdá na moju mamu, ktorá sa po hlúpych rečiach proti homosexuálom ešte hlúpejšieho kňaza v našom prievozskom kostole, zdvihla z kostolnej lavice, zobrala nás za ruky a odišla.


Tiež mi vŕtalo v hlave prečo sa mám za úspech pri skúške modliť, keď je lepšie sedieť doma na zadku a študovať? A prečo ten bradatý chlap na klenbe kostola každému rozkazuje? Úprimne, s mužskými autoritami mám problém odjakživa, zo všetkých firiem ma buď vyhodili, alebo som odišla, lebo som jednoducho odmietla rešpektovať autoritu v podobe muža. Ježiša však uznávam ako učiteľa a nádhernú, milujúcu dušu. Bližšie mám však k Márii Magdaléne a Lilith, prvej manželke Adama. Ich postavy ma fascinujú, lebo sú odvrhnuté spoločnosťou len preto, lebo sú samostatné a odmietnu sa podvoliť.


Ak vám viacero krát vyhŕknu počas čítania knihy Mary Magdalene Revealed slzy, nie ste sama. Tisícročia boli ženy ľudovo povedané "pod papučou" , ale tieto časy sa skončili. Možno aj preto boli zvitky objavené a vydané až v roku 1955. Moc skorumpovanej cirkvi sa končí, a ľudia sú pripravení vymaniť sa z pút autorít. Musia si však dať pozor, aby autoritu cirkvi nenahradila autorita skorumpovanej vedy, ktorou sa pseudovedci posledné dva roky tak často oháňali.


Sára, patrónka Rómov, v kostole v Saintes Maries de la Mer

Mária Magdaléna, spolu s Máriou Jacobe a Máriou Salome utiekli pred perzekúciou na bárke a vylodili sa v regióne Camargue. Podľa niektorých zdrojov a kresťanskej tradície bola s nimi aj Sára, ich slúžka, ktorú oslavujú Rómovia ako ich patrónku. Spoločnosť im robil aj Lazarus, Maximin z Betánie, Sidonius a Josef z Arimatei, ktorý vraj mal Svätý grál.


Kríž, ktorý teraz vidno na mnohých domoch v Camargue, vrátane kostola, symbolizuje viacero vecí. Vieru, kotvu, nádej, a srdce v strede lásku troch Márií. Ak vám nohy slúžia, môžte vystúpiť do Máriinej jaskyne v Sainte Baume, do ktorej utiekla potom, čo jej brata Lazara sťali v Marseille.


V meste Saint Maximin je uložená lebka údajne samotnej Márie Magdalény. Lebku analyzovali v roku 1974 a zistili, že patrila žene, ktorá sa dožila asi 50 rokov, mala tmavohnedé vlasy, žila v prvom storočí nášho letopočtu a nebola pôvodom z tohto regiónu. A aj keď úplnú istotu nemáme, mesto sa stalo známou zastávkou pútnikov. Jej lebku predvádzajú po meste každého 22.júla (mám práve vtedy narodeniny, keby vás to zaujímalo).


Jaskyňa, v ktorej vraj prežila Mária Magdaléna 30 rokov: https://www.saintebaume.org/grotto/


Či už ste kresťan alebo nie, osoba Márie Magdalény vás určite očarí. Podobne ako kraj Camargue, o ktorom si niečo povieme niekedy nabudúce.


A Whore and A Saint


In 1896,at an antiques market in Cairo, among shouting vendors, the smell of spices and Aladdin's lamps, an interesting document was discovered. It is written in Coptic, the language still used by Egyptian Christians today. Today, you can see it in the Berlin Museum under the name Berlin Codex. The translation of the scroll was accompanied by many interesting events. Just as it was ready for the press, a pipe burst in the printing room and destroyed the entire first edition. Then, the First World War broke out and the printing was delayed again.


Meanwhile, a second copy of the text was found, also in Egypt. Just before the final edit, World War II broke out. After the war, several scrolls of early Christian texts were discovered, the Gospels of Thomas, Philip, the Apocrypha of John, the Wisdom of Jesus Christ (both associated with previously found texts known as the Gospel of Mary) and a text called Thunder, the Perfect Mind. We speak of them as Gnostic gospels, since they are oriented towards gnosis, self-knowledge. And what do all these texts have in common? They talk about the human side of Christ, about the importance of Mary Magdalene and about redemption not with the help of someone else, ie God, but by ourselves. When I was reading the book about Mary Magdalene, this sentence struck me like a bolt of lightning during an August storm.


Perhaps it would be appropriate at this point to write something about my relationship with Christianity. My grandmother was very religious, Every Sunday, she visited nine churches and she even died on Holy Saturday, may her soul rest in peace. As a teenager, I even sang in an evangelical choir, but something about the official "Christianity" did not suit me.


I also wondered why I should pray for success in exams, when it is better to sit at home and study? Honestly, I've always had a problem with male authority figures, I've either been fired from all companies or left because I simply refused to respect the masculine authority. Still, I recognize Jesus as a teacher and a wonderful, loving soul. However, I am closer to Mary Magdalene and Lilith, the first wife of Adam. Their characters fascinate me because they are rejected by society just because they are independent and refuse to give in.


If you find yourself in tears several times while reading Mary Magdalene Revealed, you are not alone. For thousands of years, women were disrespected, but these times are over. Perhaps that is why the scrolls were discovered and released only in 1955. The power of the corrupt church is ending, and people are ready to break free from the shackles of authority.


Mary Magdalene, together with Mary Jacobe and Mary Salome fled the persecution on a barge and landed in the Camargue region. According to some sources and Christian tradition, Sára, their servant, who is celebrated by the Romani people as their patron saint, was also with them. They were also accompanied by Lazarus, Maximin of Bethany, Sidonius and Joseph of Arimathea, who were said to have the Holy Grail.


The cross, now seen on many houses in the Camargue region, including the church in Saintes Maries de la Mer, symbolizes several things. Faith, anchor, hope, and the heart in the center, the love of the three Marys. If you have time, visit the cave where it is believed Mary Magdalene spent her last days.


In the city of Saint Maximin, the skull of Mary Magdalene herself is allegedly kept. The skull was analyzed in 1974 and found to belong to a woman who lived to be about 50 years old, had dark brown hair, lived in the first century AD and was not originally from the region. And even if we are not completely sure, the city has become a well-known stop for pilgrims. Her skull is paraded around the city every July 22 (my birthday day!).


More about the grotto: https://www.saintebaume.org/grotto/

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page