top of page

Kreatúra/ Creature


Lilith, Creatrix, Eva

Viem, čo odomňa čakáte. Ako matka štyroch detí a dcéra by som mala v rámci dňa matiek napísať nejaký dojemný príbeh o tom, ako matky robia neplatenú prácu, a ako sme im za to všetci vďační. A určite sme. Ale dnes budem písať o niečom inom. Ak by som totiž na deň matiek písala iba o matke v biologickom slova zmysle, zabudla by som na čoraz početnejšiu skupinu žien, ktorá deti nemá, prípadne ich nechce alebo nemôže mať.


Bohyňa, ktorú v mágii označujeme ako Creatrix, je tá, čo tvorí. Nie je kreatúrou, ktorá má v slovenskom jazyku hanlivý význam. Creatrix tvorí svet, zvieratá, bábätká, poéziu, piesne, život i revolúciu. Sedí za vrch stolom a je obklopená všetkým, čo vytvorila a stvorila. Svoje kreácie posiela ďalej, občas pokojne, občas hnevlivo. A keď hnevlivo, radšej jej uhnite z cesty. Creatrix vdychuje život veciam. Stará sa o záhrady, polia, chlieb i knižnice. Šije, tká, píše i spieva. Tvaruje z hmoty a tou hmotou sama aj je.


V jej vnútri tlie oheň, ale veľmi často sa ho ostatní pokúšajú zahasiť. Prípadne si ona sama nevšimne, že vyhasína. Ak nepoznáte teóriu čakier, vedzte, že lono je sídlom druhej čakry, a teda kreativity, sexuality, ale aj peňazí. Ak v týchto oblastiach nedosiahne žena uspokojenie, jej oheň vyhasína, a môže sa to prejaviť aj fyziologicky, teda ochorením maternice a vaječníkov.


Pamätáte sa na Matrix?

Isto si pamätáte na úspešný film Matrix. Z latinčiny by sme mohli slovo matrix preložiť dvojako - ako matka, ale aj ako miesto, odkiaľ všetko pochádza. Creatrix je však o niečo viac. Nemá iba význam lona. Ak matku v súčasnej spoločnosti chápeme iba ako biologickú matku, strácame jej iné významy. Strácame Creatrix, tú, čo tvorí. Je potom pochopiteľné, že v západnej spoločnosti ženy v menopauze hádžeme na spodinu spoločnosti, a to len preto, že stratili schopnosť byť biologickou matkou. Ženy, ktoré z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu mať deti sú zas považované za neúplné a nenaplnené, pretože nesplnili ten jediný cieľ, ktorý spoločnosť od nich očakáva. Musia tolerovať nepríjemné otázky od svojich matiek, svokier či priateľov. Tik tak, tik tak, poznáte to? Ženy však takto degradujeme do úlohy matrix, ktorá má iba produkovať, a veľmi dobre si všetci pamätáme ako to v tom filme dopadlo.


A viete aká je temná, alebo okultná stránka Creatrix? Stačí sa spýtať matiek, ktorým zoberú dieťa. Alebo kritizovať ich spôsob výchovy. Sú šialene nahnevané. Hrozivé. Ich hnev by mohol rúcať paláce i režimy. A tak je to v poriadku. Ak totiž nazrieme do iných kultúr, zistíme, že indická bohyňa Kali-Ma alebo aztécka bohyňa Coatlicue sú bohyňami zrodu i deštrukcie. Bez smrti totiž neexistuje život.


Bohyňa Lilith

A vlastne nemusíme ísť ani veľmi ďaleko. Bohyňa Lilith vraj bola stvorená spolu s Adamom zo zeme. Odmietla sa však podrobiť moci Adama (ak chcete pikantné podrobnosti, jednoducho odmietla misionársku polohu - tak, a teraz viete všetko). Odišla do krajiny Nod na východe, kde za ňou Boh poslal troch anjelov, aby sa vrátila. Keď však odmietla, Boha to riadne naštvalo a Adamovi vytvoril z rebra druhú ženu, Evu. Keď sa to Lilith dopočula, rozzúrila sa tak, že zrodila démonov. V tom príbehu je ešte mnoho krvi a hádok, faktom však je, že kresťanstvo z Lilith urobilo matku démonov. A z Evy tú poslušnú manželku, ktorej príbeh už všetci poznáme. Ktovie, čo by sa stalo, keby Lilith a Adam žili bok po boku v šťastí a láske. Ale to už je trocha iný príbeh.


P.S.: Chápem, toto nie je dojemný príbeh o dni matiek. Ale aj ženy, ktorým na nohe nevisí dieťa, majú právo na svoj sviatok.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


As a mother of four and a daughter, I should probably write some touching story about how mothers do unpaid work and how grateful we all are for it. And we certainly are. But if I were to write only about mothers in the biological sense, I would forget about the increasingly numerous group of women who do not have children, or do not want or cannot have them.


The goddess we refer to in magick as the Creatrix is ​​the one who creates. Creatrix creates the world, animals, babies, poetry, songs, life and revolution. She sits at the top of the mountain and is surrounded by all that she has created and will ever create. She sends her creations on, sometimes calmly, sometimes angrily. And when angry, you better get out of her way. Creatrix breathes life into things. She takes care of gardens, fields, bread and libraries. She sews, weaves, writes and sings. She shapes from matter and is matter itself.


A fire burns inside her, but all too often others try to put it out. And sometimes she will not notice that it is going out. If you are not familiar with the theory of chakras, know that the womb is the seat of the second chakra, the seat of creativity, sexuality, but also money. If a woman does not achieve satisfaction in these areas, her fire goes out, and this can also be manifested physiologically, that is, by diseases of the uterus and ovaries.


You certainly remember the successful movie Matrix. From Latin, we could translate the word matrix in two ways - as 'mother', but also as the place where everything comes from. However, Creatrix is ​​a little more than that. It does not only mean the womb. If we understand mother in contemporary society only as a biological mother, we lose her other meanings. We are losing the Creatrix, the one who creates. It is then understandable that in Western society we cast menopausal women as the scum of society simply because they have lost the ability to be a biological mother. Women who, for various reasons, do not want or cannot have children are considered incomplete and unfulfilled, because they have not fulfilled the only goal that society expects of them. They have to tolerate unpleasant questions from their mothers, mothers-in-law or friends. Tick ​​tock, tick tock, your biological clock is ticking, honey. We degrade women in this way to the role of the matrix, which is only supposed to produce, and we all remember very well how it turned out in that movie.


And do you know what the dark or occult side of Creatrix is? Just ask the mothers whose children are taken away. Or criticize their way of education. They are insanely angry. Menacing. Their anger could bring down palaces and regimes. And that's okay. If we look into other cultures, we will find that the Indian goddess Kali-Ma or the Aztec goddess Coatlicue are goddesses of birth and destruction. There is no life without death.


The goddess Lilith is said to have been created together with Adam from the earth. But she refused to submit to the power of Adam (if you want the juicy details, she simply refused the missionary position). She went to the land of Nod in the east, where God sent three angels for her to return. But when she refused, God got really angry and told her she will witness every day the death of her children. God created a second woman, Eve, from Adam's rib. When Lilith heard this, she became so enraged that she gave birth to demons. It is upsetting that Christianity made Lilith the mother of demons. Eve, on the other hand, the obedient wife, became the mother of all. Who knows what would have happened if Adam would accept the rebel in Lilith and they would have lived happily ever after.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page