top of page

Keby kosti rozprávali/ If bones could talk

Scroll down for the English version of this article


Nikto nevie, na čo slúžili. Komplikované opevnenia postavené na kopci La Fare, v blízkosti mesta Forcalquier, archeológovia objavili v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Nálezisko bolo čiastočne zničené pri stavbe vodojemu v roku 1984, archeológovia sa však na miesto vrátili v 90.rokoch, pričom prišli k zaujímavým záverom. Poviem vám úprimne, že pri prestavbe domu sme sa modlili, aby bágre nevykopali žiadne vzácnosti, keďže by sme s prestavbou museli okamžite prestať. Našťastie sme nič nenašli, ale pri každom zarytí do zeme sa u mňa prebudí nádej. Kosti však domov nosí akurát náš pes.
Kopec La Fare, dlhý dva kilometre sa týči nad križovatkou ciest, ktoré mali v minulosti veľký význam. Ľudia, čo na kopci počas prvého a druhého osídlenia žili (prvé osídlenie sa datuje do štvrtého tisícročia pred Kristom a druhé do tretieho tisícročia pred Kristom), neboli žiadni pravekí hlupáci. Keramika z tohto obdobia je zaujímavo zdobená, nosili ozdoby kostené i bronzové, a dokonca sa našli aj ozdoby z jadeitu (drahý kameň). Na kopci sa našli pozostatky mlynských kameňov a rôzne nástroje ako sekery a kladivá. Chovali sa tu ovce, kravy i kozy a dokonca sa našli aj zvyšky medveďa. Hrobka, ukrávajúca kostru, ktorú môžte obdivovať v múzeu prehistórie v Quinsone, obsahovala bronzovú dýku, kostenný objekt a asi 20 zdobených nádob.


Takato keramika sa nasla aj na La Fare

Dnes náš kopec vrčí motorovou pílou, hučí kosačkou a detským krikom. Oddýchnuť si môžte v hustom dubovo - píniovom lese, v ktorom sa občas nájdu vzácne hríby truffes a od mája do júna si môžte aj nazbierať materinu dúšku.

No one knows what they were for. Complex fortifications built on the hill of La Fare, near the town of Forcalquier, were discovered by archaeologists in the 1920s. The site was partially destroyed during the construction of the reservoir in 1984, but archaeologists returned to the site in the 1990s and came to interesting conclusions.


Honestly, when we renovated the house, we prayed that the excavators would not dig up any treasures, as we would have to stop the renovation immediately. Fortunately, we didn't find anything, but every time we work the ground, I hope to find a treasure. However, the only one who excavates something is our dog.


La Fare hill, two kilometers long, rises above the intersection of roads that were important in the past. The people who lived on the hill during the first and second settlements (the first settlement dates back to the fourth millennium BC and the second to the third millennium BC) were no primitive fools. Ceramics from this period are interestingly decorated, they wore bone and bronze ornaments, and even ornaments made of jadeite (precious stone) were found. Remains of millstones and various tools such as axes and hammers were found on the hill. Sheep, cows and goats were raised here, and even the remains of a bear were found. The grave, containing a skeleton, which you can admire at the Museum of Prehistory in Quinson, contained a bronze dagger, a bone object and about 20 decorated vessels.


We're proud to be stewards of this land and continuing the legacy of people who came before us.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page