top of page

Imbolc, Hromnice a ospalé svište/ Imbolc, Chandeleur or Groundhog Day?


Ak na Hromnice jasno a teplo nastane, zima s nami ešte ostane.

Ak je dážď a obloha sa mrakmi zatiahne, zima odíde a päty už nevytiahne.


If the Sun shines on Groundhog Day, have half the fuel and half the hay.Brigitin kríž, a kniha od Maia Toll

"Na Hromnice o hodinu více", vravieval môj starý otec pôvodom z Moravy, a možno ste si všimli, že keď sa vraciate večer z práce, vonku už nie je pochmúrna tma. A možno ak sa nadýchnete plnými pľúcami, zacítite vôňu jari. My na juhu máme výhodu - jar tu prichádza naozaj na Hromnice, a mandľové stromy už začínajú pučať. Tento sviatok je totiž sviatkom prísľubu jari, nového života a novej nádeje. Bohyňa je vnímaná ako nevesta, ktorá čaká na svojho partnera. Je to čas očisty a časom osláv všetkého, čo začína.


"An hour more on Imbolc day", my grandfather used to say. You may have noticed that when you return from work in the evening, it is no longer gloomy outside. And maybe if you take a deep breath, you will smell spring. We in the south have an advantage - spring is really coming here on the Celtic festival of Imbolc, and the almond trees are already starting to bud. This holiday is the holiday of the promise of spring, new life and new hope. The goddess is seen as a bride waiting for her partner. It is a time of purification and a time to celebrate the beginnings.


Pôvod sviatku/ A bit of history


Ako sa hovorí, všetky cesty vedú do Ríma. Rimania oslavovali tzv.Luperkálie v polovici februára, na oslavu boha pastierov a plodnosti, Lupercus-a. Kresťanstvo uznáva tento sviatok ako očistu Panny Márie a predstavenie Ježiša v chráme. Sviečky po celom dome majú byť zapálené.


As they say, all roads lead to Rome. The Romans celebrated the so-called Lupercalia in mid-February, to celebrate the god of shepherds and fertility, Lupercus. Christianity recognizes this holiday as the purification of the Virgin Mary and the presentation of Jesus in the temple. Candles throughout the house should be lit.


Bohyňa Brigita

Imbolc (v preklade " v lone"- čiže odkiaľ sa rodí nový život) sa spomína v dávnej írskej literatúre, a pôvodne to bol pohanský festival spájaný s bohyňou Brigitou, bohyňou básnikov, kováčov, studní a dobytka. Na jej počesť sa zapaľovali ohne. Robilo sa aj jarné upratovanie, domy sa riadne po zime vyvetrali, a jedli sa jedlá z mlieka a syra.


Imbolc (translated as "in the womb" - that is, from where new life is born) is mentioned in ancient Irish literature, and it was originally a pagan festival associated with the goddess Brigid, goddess of poets, blacksmiths, wells and cattle. Fires were lit in her honor. Spring cleaning was also done, houses were properly ventilated after winter, and milk and cheese dishes were eaten.


Groundhog Day je tradícia v Severnej Amerike a Kanade, výborne stvárnená vo filme s rovnakým názvom. Vraj ak v tento deň uvidíte svišťov tieň, vráti sa do diery, a zima bude ešte trvať 6 týždňov. Ak však tieň neuvidíte, zima sa čoskoro skončí.


Groundhog Day is a tradition in North America and Canada, well portrayed in the movie of the same name. It is said that if you see a marmot's shadow on this day, it will return to the hole, and winter will last for another 6 weeks. But if you don't see a shadow, winter will soon be over.


Jedlo a zvyky/ Food and customs


Keďže sa v tomto období rodia kozliatka i jahniatka, typické sú mliečne jedlá a jedlá zo syra. V Provensalsku v tomto období môžte navštíviť kozie a ovčie farmy, čo je úžasným zážitkom najmä pre deti, lebo si môžu novonarodené zvieratá podržať v náručí. Typickým pokrmom tohto obdobia sú palacinky. Vraj ich vymyslel pápež Gelasius I, ktorý ich dával pútnikom v Rime, ale zvyk pravdepodobne pochádza od Vestálok, kňažiek, ktoré sa starali o chrám Vesty, bohyne domova. Palacinky svojím okrúhlym tvarom a zlatou farbou symbolizujú slnko, a návrat jari. Tradícia siahajúca do 5. storočia hovorí o prevracani palaciniek vo vzduchu pravou rukou, zatiaľ čo v ľavej ruke stískate mincu. Tento zvyk vám vraj zaručí hojnosť po celý rok. Nám vždy zaručí špinavú kuchyňu a nažratého psa. Palacinka vám totiž nesmie spadnúť na zem, ale priamo na panvicu. Prvú palacinku však nezjedzte, vraj sa má uschovať v komore pre dobrú úrodu.


Since goats and lambs are born in this period, milk and cheese dishes are typical. In Provence during this period, you can visit goat and sheep farms, which is a wonderful experience especially for children, because they can hold newborn animals in their arms. Pancakes are a typical dish of this period. They are said to have been invented by Pope Gelasius I, who gave them to pilgrims in Rome, but the custom probably comes from the Vestals, priestesses who looked after the temple of Vesta, the goddess of the home.


Pancakes with their round shape and golden color symbolize the sun and the return of spring. A tradition dating back to the 5th century involves flipping pancakes in the air with your right hand while holding a coin in your left hand. This habit is said to guarantee you abundance throughout the year. He always guarantees us a dirty kitchen and a well-fed dog. The pancake must not fall on the ground, but directly on the pan. However, do not eat the first pancake, it should be kept in the pantry for a good harvest.


Keďže naši predkovia nemali ani televízor, ani smartfóny, zabávali sa tvorbou. Jedným z tradičných zvykov je vytvorenie tzv. Brigitinho kríža. Krásny tutoriál nájdete tu. Kríž nemá tvar kresťanského kríža, reprezentuje skôr koleso roka a zároveň križovatku ciest.


Tiež sa robili bábiky zo šúpolia podobné tým našim, slovenským. Bábiky sa na noc ukladali do vyrobených postieľok spolu s orechmi a semienkami. Môžte si vytvoriť aj veniec, na ktorom by nemali chýbať jarné kvety a zelená farba.


Keďže milujem esenciálne oleje, na Imbolc nechávam odparovať nasledovnú kombináciu olejov: zázvor, klinček, rozmarín a cyprus. Počas rituálov v tomto období používam kombináciu uvedenú nižšie.


Since our ancestors had neither television nor smartphones, they entertained themselves by creating. One of the traditional customs is the creation of the so-called Bridget's cross. You can find a beautiful tutorial here. The cross does not have the shape of a Christian cross, rather it represents the wheel of the year and at the same time a crossroads. Dolls were also made from shells similar to our traditional Slovak ones. The dolls were placed in made-up beds together with nuts and seeds for the night. You can also create a wreath on which spring flowers and the color green should not be missing. As I love essential oils, I diffuse the following combination of oils on Imbolc: ginger, clove, rosemary and cypress.

 Whether you celebrate Imbolc, Groundhog Day or Chandeleur, it is time to make some pancakes!


Buckwheat Flour Pancakes

•1 cup buckwheat flour

•2 tablespoons coconut sugar

•2 teaspoons gluten-free baking powder

•1/2 teaspoon salt

•1 cup almond milk

•2 tablespoons ghee or unsalted butter, melted

• 1 large egg

• grated lemon zest, 1 tablespoons of poppy seeds, one drop of lemon essential oil(optional)

Mix all ingredients and let stand for half an hour in the fridge. Use a cast iron skillet (preheat for 10 minutes prior to making the pancakes. Do not use non-stick cookware!


63 views0 comments

댓글


bottom of page