top of page

Do čerta s pokrokom!/ To hell with progress!Scroll down for an English version of this articleAko malá som milovala film Podivné dedičstvo. Videla som ho hádam tridsať krát, a ešte vždy sa zasmejem nad vetou: "Keď pokrok znamená zápchu, tak do čerta s takým pokrokom!"


Pokrok sa však zastaviť nedá, a platí to aj pre čarodejníctvo. Preč sú časy vysedávania v knižniciach pri tlmenom svetle a prehrabávanie sa v zatuchnutých knižničných lístkoch. Dnes si čarodejnice sťahujú appky na vykladanie tarotu, knihy čítajú v Kindle, zapália si virtuálnu sviečku, a svoje kúzla zdieľajú ako reelky. Ešte vždy milujem vylihovanie v hojdacej sieti s dobrou čarodejníckou knihou a s nostalgiou spomínam na Britskú knižnicu v Londýne, ale pokroku som podľahla aj ja. Nech sa páči, nazrite do telefónu modernej čarodejnice.


Appky na identifikáciu rastlín


Aj keď neodporúčam spoliehať sa len na identifikáciu rastlín a hríbov cez appky a radím vám čo - to sa naučiť o lokálnej flóre, appky na identifikáciu rastlín môžu byť úžasnou pomôckou, ak po ruke nemáte odbornú knihu. Konzultujte však viacero zdrojov a pri hríboch si nechajte poradiť od skúsených hubárov. V niektorých krajinách, ako napríklad vo Francúzsku, môžte huby zaniesť aj do lekárne, kde niekedy nájdete skúseného lekárnika-hubára. Tých je však už čoraz menej.Appky o prírodnej medicíne


Prírodná medicína má čoraz viac priaznivcov, najmä po fiasku posledných troch rokov. Tento trend ma veľmi teší, a rada vidím záujem o celostnú medicínu najmä u mladých ľudí, ktorých kvári čoraz viac zdravotných problémov. Základom by samozrejme mala byť odborná literatúra, ale ako rýchla pomôcka majú appky v telefóne modernej čarodejnice určite svoje miesto.


myRemedyLunárny kalendár


Ako dvojitý Rak (slnečné i mesačné znamenie) mám k Mesiacu veľmi blízko. Rastliny sadím podľa mesačného kalendára, moja chladnička je plná mesačnej vody, a nikdy nezabudnem nabiť kryštály počas splnu napriek hundraniu môjho manžela, držiteľa doktorátu z fyziky. Dokonca aj mojej mesačnej záhrade sa zo všetkých darí najviac.

Appky pre záhradkárov a bylinkárov


Aj keď pre dokonalé zvládnutie lunárneho kalendára v záhrade nestačí ani desať rokov, našťastie sa môžme spoľahnúť na appky. Toto sú moje najobľúbenejšie.

Ešte nemáte dosť? Tak si zapáľte virtuálnu sviečku cez Virtual candle HD, vyložte si tarotové karty cez Golden Thread Tarot, vytvorte si virtuálnu knižnicu na Kindle a ak máte plné vrecká šutrov ako ja, určite už poznáte

Do čerta s celým pokrokom!


=========================================================


Even if I love everything old as a proper historian, progress can't be stopped. This also applies to witchcraft. Gone are the days of sitting in dimly lit libraries and rummaging through musty library cards. Nowadays, witches download tarot reading apps, read books on Kindle, light a virtual candle, and share their spells as reels. I still love curling up in a hammock with a good witchcraft book and I remember spending hours in the British Library but I've succumbed to progress too. Let's look at the phone of a modern witch.


Plant Identification Apps


While I don't recommend relying solely on plant and mushroom identification apps, and I advise you to learn something about the local flora, plant identification apps can be a wonderful aid if you don't have a plant identification book handy. However, consult several sources and get advice from experienced mushroom pickers. In some countries, such as France, you can also take mushrooms to a pharmacy, where you can sometimes find an experienced pharmacist-mycologist. However, there are fewer and fewer of them.
Natural Medicine Apps


Natural medicine has more and more supporters, especially after the fiasco of the last three years. I am very pleased with this trend, and I like to see growing interest in holistic medicine, especially among young people, who are plagued by more and more health problems. Of course, the basis should be professional literature, but as a quick aid, apps in the modern witch's phone definitely have their place.

Moon Calendar Apps


As a double Cancer (sun and moon sign), I am very close to the moon. I sow, dig and plant according to the lunar calendar, my refrigerator is full of moon water, and I never forget to charge my crystals during a full moon despite the nagging of my physics PhD husband. Even my moon garden is doing the best of all.Haven't you had enough already? So light a virtual candle via Virtual candle HD, read your tarot cards via Golden Thread Tarot, create a virtual library on Kindle and if you have pockets full of stones like me, you will surely already know A guide to Crystals


68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page