top of page

Bohyne a byliny/ On Goddesses and HerbsScroll down for the English version of this post.


Moja päťročná dcéra si na Vianoce priala ďalekohľad. Možno ju priťahuje Mesiac podobne ako mňa, a chce si na túto fascinujúcu planétu posvietiť zblízka. Mesiac je zaujímavý nielen pre malé deti a čarodejnice, ale mnohí ľudia dosvedčia, že počas splnu nemôžu spať, a majiteľka neďalekej jazdiarne tvrdí, že počas splnu sa rodí najviac koní. Ak poznáte pôrodnú babicu, len sa jej spýtajte, kedy sa rodí najviac detí? Správne, práve počas splnu.


Mesiac je spájaný s vodou a emóciami. Táto planéta totiž nepôsobí len na vodu v oceánoch, ale aj na vodu v ľudskom tele a ženský cyklus. A keďže rastliny sú, podobne ako my, plné vody, Mesiac pôsobí aj na nich. Typickými mesačnými rastlinami sú bielokveté rastliny ako jazmín, ľalia, ale i šalát, lebo keď ho odtrhnete, vyteká z neho biela tekutina.


Astrológia a bylinkárstvo boli odjakživa späté - slová "rastlina" (plant) a "planéta" majú rovnaký pôvod. Bylinkár Nicholas Culpeper veril, že bylinky môžu byť rozdelené podľa charakteristík jednotlivých planét, a zároveň charakteristiky jednotlivých planét a bohov (názvy planét pochádzajú z názvov bohov a bohýň v gréckej a rímskej mytológii) môžu napovedať, ktorú bylinku treba vybrať pre liečbu. Napríklad boh vojny, Mars, bol spätý s bylinami, ktoré pripomínajú krv, ale aj s rastlinami, ktoré, ako napríklad žihľava, dokážu zraniť. Dokážu však aj liečiť. Ako? To si ukážeme neskôr.

Kníh o bylinkách mám neúrekom, toto je môj najnovší úlovok. V pozadí záhrada venovaná bohyni Hecate

Slnko je spájané so slnečnicou, kamilkami, alebo bylinkou svätého Jána, keďže nám ich tvar alebo čas zberu pripomínajú svetlo a teplo. Merkúr bol posol bohov a je s ním spájaný napríklad fenikel alebo levanduľa. A tipnite si, ktorej rastline vládne Venuša? Určite ste uhádli správne. Je to ruža, ktorá je tradične spájaná s láskou. Aj ďaľšie afrodiziakum, damiána, je spájaná s Venušou. Viac o afrodiziakách nájdete tu.


Mnohým stromom, ako napríklad dubu, alebo pínii, vládne Jupiter, a Saturn je zas spájaný s mnohými jedovatými rastlinami, ktoré sa kedysi používali na prípravu "lietajúcej masti", vyvolávajúcej halucinácie. Túto masť si pomocou konca rúčky metly vtierali ženy na vyvolanie halucinogénneho stavu lietania, a odtiaľ vznikol mýtus o bosorkách lietajúcich na metle. Ako hovorí môj manžel, vedec - za všetkým hľadaj čo najjednoduchšie vysvetlenie. Alebo to bolo - za všetkým hľadaj ženu?


A ako sa všetky tieto vedomosti dajú využiť? Možno ste už počuli o holistickom, alebo celostnom prístupe k liečeniu. Celostný prístup predpokladá, že rastliny sú súčasťou celého kozmu, podobne ako my. Naše telo je mikrokozmos, ktorý je zrkadlením makrokozmu. Upokojujúcim dôsledkom tejto teórie je, že nikdy nie sme na svete sami, lebo sme spätí so všetkým. Zároveň nás to zaväzuje k zodpovednosti k ostatným ľudským i zvieracím bytostiam, i k celej prírode.


V našej najobľúbenejšej botanickej záhrade v kláštore Salagon

Vráťme sa k mojej obľúbenej jarnej byline, žihľave. Ako som spomínala na začiatku, je spojená s bohom vojny a planétou Mars. Táto červená planéta predstavuje nielen agresiu, ale aj vôľu, energiu, chuť konať. A čo v našom tele prirovnávame s vojne? Náš imunitný systém. Chráni nás proti nežiadúcim vírusom, baktériám, "útoku" zvonka, ako sme sa mohli presvedčiť posledné dva roky. Zdravý imunitný systém znamená prežitie. Žihľava je bohatá na železo, a zároveň čistí krv. To sú atribúty pripisované planéte Mars. Zároveň je táto bylina výborná pre ľudí, ktorí sa nechajú ľahko naštvať. Voláme ich horkokrvní, a ako žihľava, len sa ich trochu dotknete, už vás, v prenesenom význame, uštipnú. Neviem, ako vy, ale myslím si, že by sme všetkých politikov mali riadne vykúpať v žihľave, alebo ich odieť do žihľavových košelí, ako v tej krásnej rozprávke o zhavranelých bratoch. Na svete by bol pokoj, a moja päťročná dcéra Ofélia by sa pokojne mohla pozerať na mesiac. Viac o vytvorení si liečivých záhrad nájdete v mojom kurze Magical Herbal Garden na Udemy.


================================================


On Goddesses and Herbs


My five-year-old daughter wanted a telescope for Christmas. I guess she's drawn to the moon like her mother. The moon is interesting not only for small children and witches, but many people notice that they cannot sleep during the full moon, and the owner of a nearby horse club claims that horses (and babies for that matter) are often born during the full moon.


The moon is associated with water and emotions. This planet affects not only the water in the oceans, but also the water in the human body and the female cycle. And since plants, like us, are full of water, the Moon affects them as well. There are even the so called lunar plants - mostly white-flowered plants such as jasmine, lily, but also lettuce.


Astrology and herbalism have always been linked - the words "plant" and "planet" have the same origin. The herbalist Nicholas Culpeper believed that herbs could be divided according to the characteristics of the individual planets, and at the same time the characteristics of the individual planets and gods (the names of the planets come from the names of the gods and goddesses in Greek and Roman mythology) could indicate which herb should be chosen for which treatment. For example, the god of war, Mars, was associated with herbs that resemble blood, but also with plants that can hurt, such as nettles. However, they can also heal. How? We'll get to that later.


The sun is associated with sunflowers, chamomiles, or St. John's wort, as their shape or harvest time remind us of light and warmth. Mercury was the messenger of the gods and plants such as fennel or lavender are associated with this planet. And guess which plant is ruled by Venus? Rose, of course!


Many trees, such as oak or pine, are ruled by Jupiter, and Saturn is associated with many poisonous plants, which were once used to prepare the so called"flying ointment", an ointment which induces hallucinations. This ointment was rubbed on the end of a broom handle by women to induce a hallucinogenic state of flight, and hence the myth of witches flying on brooms. As my husband, a scientist, says - there's a simple explanation behind everything. Or was it - there's a woman behind everything?


So how can we use all this information for healing? You may have heard of a holistic approach to healing. A holistic approach assumes that plants are part of the whole cosmos, just like us. Our body is a microcosm that is a reflection of the macrocosm. It's very comforting to know that we are never alone in the world because we are connected to everything. At the same time, it obliges us to be responsible for other human and animal beings, as well as for the whole of nature.


Let's go back to my favorite spring herb, nettle. As mentioned previously, nettle is associated with the god of war and the planet Mars. This red planet represents not only aggression, but also will, energy, desire to act. And what in our body do we equate with war? Our immune system. It protects us against unwanted viruses, bacteria, and "attack" from the outside. A healthy immune system means survival. Nettle is rich in iron, and at the same time it cleans the blood. These are the attributes attributed to the planet Mars. At the same time, this herb is excellent for people who get angry easily. We call them hot-blooded, and like nettle, if you disturb them, they will sting you. Learn more about creating your own medicinal gardens in my Magical Herbal Garden course on Udemy.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page