top of page

Čo pozerá čarodejnica a jej neobyčajné deti/ Witch movies to binge with your peculiar children



Možno sa mi to len zdá, ale s čarodejníckymi filmami a knihami akoby sa vrece roztrhlo. Môj manžel, ktorý má k okultu veľmi ďaleko, a film Praktická mágia si pozrie iba aby obdivoval holé ramená Sandry Bullock, tvrdí, že je to následok zúfalstva ľudí, ktorí majú zúfalo nudný život v úradníckej sfére a utiekajú sa k mágii. Keďže my čarodejnice vnímame mágiu každodenného života, filmy o čarodejniciach nepozeráme kvôli niekoho oblému zadku (aj keď musím uznať, že Sandra Bullock v tom filme vyzerá úžasne, hmmm"Uhni, chcem radšej ten skleník")


A keďže čarodejnícke filmy sú pre mňa filmovou lahódkou aj mimo Halloweenu, ponúkam vám prehľad mojich najobĺúbenejších filmov pre každú čarodejnicu alebo ženu, ktorá verí vo svoje schopnosti.


With all the newly released witch movies and books, there's no doubt that witchcraft is going mainstream. My husband, who despises the occult and only watches the movie 'Practical Magic' to admire Sandra Bullock's "derriere", says that it is the result of desperation of people who have awfully boring lives and turn to magic. We witches see the magic in everyday life and don't watch witch movies because of someone's nice ass (although I have to admit Sandra Bullock looks amazing in that movie, although I'd love to have that greenhouse" instead). Witch movies are a treat for me whatever the season and here's a list of my all-time favorite movies for any witch or woman who believes in her powers.


Hocus Pocus (1993) a Hocus Pocus 2 (2022)



Ak máte v rodine škorpióna (myslím znamenie zverokruhu, nie tie malé potvory, ktoré vám v Provensálsku počas leta vylezú z kútov), určite máte doma túto veselú komédiu. Moje dve najmenšie sa nadšene pridajú k tancu, ktoré rozpútajú tri čarodejnice v Saleme, aby sa pomstili obyvateľstvu tohto známeho mesta v čarodejníckej histórii. Bette Midler, Sarah Jessica Parker a Kathy Najimy sú tuším tie najsmiešnejšie čarodejnice v histórii čarodejníckej kinematografie, a ak doma máte podobné tancujúce potvorky ako ja, určite ste už videli aj druhý diel. Čarodejnice síce trocha zostarli, o veselé momenty však nie je núdza, a po zhliadnutí filmu vám každé pohyblivé dvere na tvári určite vyčaria úsmev.


If you have a Scorpio in your family (the zodiac sign, not the little critters that crawl out of corners in Provence in summer), you definitely have this hilarious comedy at home. My two youngest excitedly join in the dance unleashed by the three witches in Salem to wreak vengeance on the population of this famous town in wizarding history. Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy are, I think, the funniest witches in the history of wizard cinema. The witches may have aged a bit in part II, but there is no shortage of funny moments, and every sliding door will definitely put a smile on your face after watching the movie.


Kto by si nedal polnočnú margaritu?

Rovnaká klasika, ktorú by som mohla pozerať donekonečna (pravdepodobne preto, že musím mať ako matka štyroch deti veľmi krátku pamäť). Kto by si nevypil polnočnú margaritu s magickým twistom? Úprimne povedané, ako tínedžer som sa zombíka vo filme neskutočne bála, za čo som si od mojich detí vyslúžila smiech. Tých vystraší viac nefungujúce Wi-Fi. Ach tá dnešná generácia...


The same classic that I could watch forever (probably because as a mom of four I have a very short memory). Who wouldn't drink a midnight margarita with a magical twist? To be honest, as a teenager, I was terrified of the zombie in the movie, which earned me laughs from my kids. Those are much more scared by the non-functioning Wi-Fi...



Úprimne povedané, hexy (zaklínadlá) nerobievam, kým ma niekto poriadne nenaštve, ale vosková bábika, ktorá predstavovala neopakovateľného Jacka Nicholsona, bola spravená dokonale. Záver filmu bol vskutku surrealistický, ale obdivovatelia Dalího to režisérovi určite odpustia.


To be honest, I don't do hexes unless someone really pisses me off, but the wax doll that represented the inimitable Jack Nicholson was done perfectly. The ending of the film was indeed surreal, but Dalí admirers will surely forgive the director.



Aj keď tento horor z prostredia prvých amerických novousadlíkov občas škrípe (nechajte capov na pokoji, sú to milé zvieratá) a je skôr pokrivenou predstavou kresťanstva o mágii, ukazuje neprifarbený obraz driny, ktorá bola potrebná na dnes už samozrejmú vec - obživu. Na konci filmu sa nikto hlavnej hrdinke nečuduje, že sa vymaní spod tyranie rodičov a ide si vlastnou cestou. Že staré ježibaby z lesa kradnú malé deti je samozrejme blbosť, na to sú iné lektvary.


Even if this horror film from the times of the first American settlers sometimes screams of kitsch (leave the goats alone, they are nice animals) and is rather a distorted idea of ​​Christianity about magic, it shows an unvarnished picture of the hard work that was necessary for the now self-evident thing - sustenance. At the end of the film, no one is surprised that the main character breaks free from the tyranny of her parents and goes her own way. That old hags steal small children from the forest is of course nonsense, there are other potions for that.



Milý, nikoho neurážajúci film tínedžerských čarodejníc, ktoré potrestajú nevlastného otca jednej z nich. Pripomína síce trocha Benetton kampaň, keďže režisér chce doň napchať všetky kultúry a sexuálne orientácie, ale bývalý agent z Aktov X (aj vy ste to pozerávali?) sa tak vyžíva vo svojej maskulinite, že ho budete chcieť elementami zneškodniť aj vy.


A sweet, non-offensive film about teenage witches who punish the stepfather of one of them. It reminds me a little of a Benetton campaign, since the director wants to cram all cultures and sexual orientations into it, but the former agent from The X-Files (have you watched it too?) revels in his masculinity so much that you will want to hex him with the four elements too.



Zasa jedna z diskretitačných kampaní. Tak ešte raz: čarodejnice nie sú holohlavé, nemajú drápy namiesto prstov a nechcú zmeniť všetky deti na myši. Moje deti však tvrdia, že tento film určite patrí k ich najobľúbenejším halloweenskym filmom, lebo tie myšky sú rozkošné a ako v každej rozprávke, dobro zvíťazí nad zlom.


Once again for those in the back: witches are not bald, they don't have claws instead of fingers, and they don't want to turn all children into mice. However, my kids say that this movie is definitely one of their favorite Halloween movies because the mice are adorable and like in every fairy tale, good wins over evil.


Ach tie hnusné tekvice!


Kto by nechcel mať zázračný dáždnik ako Cate Blanchett a strieľať nimi otravné tekvice? Alebo strýka čarodejníka, ktorý vás dokáže rozosmiať napriek tomu, že ide o život? Vaše deti sa síce budú báť chodiť na záchod potme, lebo možno na nich vyskočí vráskavý Isac, ale naučia sa, že ak niekto v seba a svoje schopnosti naozaj verí, môže zachrániť celý svet.


Who wouldn't want an umbrella like Cate Blanchett and shoot annoying pumpkins? Or a wizard uncle who can make you laugh despite the fact that his life is at stake? Your children will be afraid to go to the toilet in the dark, because maybe a wrinkled Isac will jump out at them, but they will learn that if someone really believes in himself and his abilities, he can save the whole world.



Aj keď Emmu Thompson mám radšej v role tučnučkej kanvice v Kráske a zviera, zákernú čarodejnicu zahrala celkom dobre. A Jeremy Irons ani nemusí hrať, beztak vyzerá ako černokňažník, čo myslíte?


Although I prefer Emma Thompson as the fat kettle in Beauty and the Beast, she played the wicked witch quite well. And Jeremy Irons doesn't even have to act, he looks like a warlock anyway, don't you think?


Discovery of Witches (2018)


Trilógiu All Souls od Deborah Harkness som objavila pomerne neskoro, ale hneď mi učarovala. Autorka je totiž podobne ako ja vyštudovaná historička, a jej spájanie fikcie s historickými faktami je naozaj brilantné. Svet All Souls má po svete mnoho fanúšikov a mnohí sa vydávajú po stopách hlavnej hrdinky Diany a navštevujú historické mestá z trilógie. Knihy boli sfilmované a sú dostupné ako DVD.


I discovered the All Souls trilogy by Deborah Harkness relatively late, but it immediately enchanted me. Like me, the author is a trained historian, and her combination of fiction and historical facts is really brilliant. The world of All Souls has many fans around the world and many follow in the footsteps of the protagonist Diana and visit the historical cities from the trilogy. The books have been filmed and are available on DVD.



Ďalšie magické filmy na strašidelné filmové večery/ Another enchanting movies to watch


Into the Woods (2014)

Matilda (1996)

Stardust (2007)

Kroniky Narnie/Chronicles of Narnia

Maleficient (2014)

Harry Potter (samozrejme! of course!)

Fantastic Beasts (2016, 2018, 2022)

Twilight (2008- 2012)

Wheel of Time (2022 - 2023)




A teraz vy. Aké sú vaše obľúbené čarodejnícke filmy? And now back to you! Share what witch movies you're binging!

40 views0 comments

Comments


bottom of page